返回 电脑版

《石渠记》拼音版,带全文注音(柳宗元)-文言文

原文及翻译 对照翻译 拼音版 繁体版 柳宗元 唐代
文字版
石渠记
唐代-柳宗元
 • shí


 • 
  [
  táng
   
  ]
  liǔ
  zōng
  yuán
  • 
    
    
       西
   nán
   xíng

   néng
   bǎi

    

   shí

    
   mín
   qiáo

   shàng
    
   yǒu
   quán
   yōu
   yōu
   rán
    

   míng
   zhà

   zhà

    

   zhī
   guǎng
   广
   huò
   zhǐ
   chǐ
    
   huò
   bèi
   chǐ
    

   cháng

   shí


    

   liú


   shí
    

   chū

   xià
    

   shí
   ér
   wǎng
    
   yǒu
   shí
   hóng
    
   chāng


   zhī
    
   qīng
   xiān
   huán
   zhōu
    
   yòu
   zhé

   西
   xíng
    
   páng
   xiàn
   yán
   shí
   xià
    
   běi
   duò
   xiǎo
   tán
    
   tán

   yuán
   jiǎn
   bǎi
   chǐ
    
   qīng
   shēn
   duō
   shū

    
   yòu
   běi

   xíng


    

   ruò

   qióng
    
   rán
    


   jiē
   guǐ
   shí
    
   guài

    

   huì
    
   měi
   jiàn
    

   liè
   zuò
   ér
   xiū
   yān
    
   fēng
   yáo

   diān
    
   yùn
   dòng


    
   shì
   zhī

   jìng
    

   tīng
   shǐ
   yuǎn
    
  • 
    
    
    

   cóng
   zhōu


   zhī
    
   lǎn


   xiǔ
    
   jué
   shū

   shí
    

   chóng
   ér
   fén
    

   shī
   shī
   ér
   yíng
    


   wèi
   shǐ
   yǒu
   chuán
   yān
   zhě
    

   lěi


   suǒ
   zhǔ
    

   zhī

   rén
    
   shū
   zhī

   yáng
    

   hòu
   hào
   shì
   zhě
   qiú
   zhī    
  • 
    
    
    
   yuán


   nián
   zhēng
   yuè


    


   zhì

   shí
    
   shí
   yuè
   shí
   jiǔ

    

   shí

   shí
   hóng
   xiǎo
   tán
    

   zhī
   měi

   shì
   shǐ
   qióng

    
图片版
《石渠记》拼音版
《石渠记》拼音版已经过人工较对,图片版本为完整版,文字版本显示不完全,请下载图片保存
多音字列表
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“渠”:,其它读音:qú,jù
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“渠”:,其它读音:qú,jù
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“渠”:,其它读音:qú,jù
“广”:guǎng,其它读音:guǎng,ān
“尺”:chǐ,其它读音:chǐ,chě
“尺”:chǐ,其它读音:chǐ,chě
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“可”:,其它读音:kě,kè
“许”:,其它读音:xǔ,hǔ,,yǜ
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“被”:,其它读音:bèi,pī,bì
“鲜”:xiān,其它读音:xiān,xiǎn,yǎn
“折”:zhé,其它读音:zhē,zhé,shé
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“旁”:páng,其它读音:páng,bàng,bēng
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“堕”:duò,其它读音:duò,huī
“员”:yuán,其它读音:yuán,yún,yùn
“尺”:chǐ,其它读音:chǐ,chě
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“卒”:,其它读音:zú,cù,cuì
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“侧”:,其它读音:cè,zè,zhāi
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“奇”:,其它读音:qí,jī
“可”:,其它读音:kě,kè
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“予”:,其它读音:yú,yǔ
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“传”:chuán,其它读音:chuán,zhuàn
“累”:lěi,其它读音:léi,lěi,lèi
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“属”:zhǔ,其它读音:shǔ,zhǔ
“遗”:,其它读音:yí,wèi,suí
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“好”:hào,其它读音:hǎo,hào
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“和”:,其它读音:hé,hè,huó,huò,hú
“正”:zhēng,其它读音:zhèng,zhēng
“渠”:,其它读音:qú,jù
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“渠”:,其它读音:qú,jù
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
电脑版
古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明