返回 电脑版
《海内经》拼音版,可打印(山海经)-文言文
原文/译文 拼音/详解纠错评论
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • hǎi
  nèi
  jīng
 • shān
  hǎi
  jīng
 • 
   
   
   
  yǒu
  yíng
  mín
   
  niǎo

   
  yǒu
  fēng
  shǐ
   
 • 
   
   
   
  nán
  hǎi
  zhī
  wài
   
  hēi
  shuǐ
  qīng
  shuǐ
  zhī
  jiān
   
  yǒu

  míng
  yuē
  ruò

   
  ruò
  shuǐ
  chū
  yān
   
 • 
   
   
   
  yán

  zhī
  sūn

  líng
   

  líng
  tóng

  quán
  zhī

  ā

  yuán

   
  yuán

  yùn
  sān
  nián
   
  shì
  shēng

   
  yán
   
  shū
   
  shǐ
  wéi
  hóu
   

   
  yán
  shì
  shǐ
  wéi
  zhōng
   
  wéi
  yuè
  fēng
   
 • 
   
   
   
  yòu
  yǒu
  zhū
  juàn
  zhī
  guó
   
  yǒu
  hēi
  shé
   
  qīng
  shǒu
   
  shí
  xiàng
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  dīng
  líng
  zhī
  guó
   

  mín
  cóng


  xià
  yǒu
  máo
   


   
  shàn
  zǒu
   
 • 
   
   
   
  yǒu


   
  lóng
  shǒu
   
  shì

  rén
   
  yǒu
  qīng
  shòu
   
  rén
  miàn
   
  míng
  shì
  yuē
  xīng
  xing
   
 • 
   
   
   
  nán
  fāng
  cāng

  zhī
  qiū
   
  cāng

  zhī
  yuān
   

  zhōnɡ
  yǒu
  jiǔ

  shān
   
  shùn
  zhī
  suǒ
  zàng
   
  zài
  cháng
  shā
  líng
  líng
  jiè
  zhōng
   
 • 
   
   
     shēng

  西
  yuè
   

  西
  yuè
  shēng
  xiān
  lóng
   
  xiān
  lóng
  shì
  shǐ
  shēng

  qiāng
   

  qiāng

  xìng
   
 • 
   
   
   

  jùn


  羿
  tóng
  gōng

  zēng
   


  xià
  guó
   

  羿
  shì
  shǐ


  xià

  zhī
  bǎi
  jiān
   
 • 
   
   
   
  liú
  shā
  zhī
  dōng
   
  hēi
  shuǐ
  zhī
  jiān
   
  yǒu
  shān
  míng


  zhī
  shān
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  rén
  yuē
  miáo
  mín
   
  yǒu
  shén
  yān
   
  rén
  shǒu
  shé
  shēn
   
  cháng

  yuán
   
  zuǒ
  yòu
  yǒu
  shǒu
      
  guàn
  zhān
  guān
   
  míng
  yuē
  yán
  wéi
   
  rén
  zhǔ

  ér
  xiǎng
  shí
  zhī
   

  tiān
  xià
   
 • 
   
   
   
  huáng

  shēng
  luò
  míng
   
  luò
  míng
  shēng
  bái

   
  bái

  shì
  wéi
  gǔn
   
 • 
   
   
   
  shào
  hào
  shēng
  bān
   
  bān
  shì
  shǐ
  wéi
  ɡōnɡ
  shǐ
   
 • 
   
   
   
  yòu
  yǒu
  hēi
  rén
   

  shǒu
  niǎo

   
  liǎng
  shǒu
  chí
  shé
   
  fāng
  dàn
  zhī
   
 • 
   
   
   
  nán
  fāng
  yǒu
  gàn

  rén
   
  rén
  miàn
  cháng

   
  hēi
  shēn
  yǒu
  máo
   
  fǎn
  zhǒng
   
  jiàn
  rén
  xiào

  xiào
   
  chún


  miàn
   
  yīn

  táo

   
 • 
   
   
   
  liú
  shā
  zhī

  西
   
  yǒu
  niǎo
  shān
  zhě
   
  sān
  shuǐ
  chū
  yān
   
  yuán
  yǒu
  huánɡ
  jīn
   
  xuán
  guī
   
  dān
  huò
   
  yín
  tiě
   
  jiē
  liú


  zhōng
   
  yòu
  yǒu
  huái
  shān
   
  hǎo
  shuǐ
  chū
  yān
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  yán
  cháng
  zhī
  guó
   
  yǒu
  rén
  yān
  niǎo
  shǒu
   
  míng
  yuē
  niǎo
  shì
   
 • 
   
   
   
  běi
  hǎi
  zhī
  nèi
   
  yǒu
  shé
  shān
  zhě
   
  shé
  shuǐ
  chū
  yān
   
  dōng


  hǎi
   
  yǒu

  cǎi
  zhī
  niǎo
   
  fēi


  xiāng
   
  míng
  yuē

  niǎo
   
  yòu
  yǒu


  zhī
  shān
   
  qiǎo
  chuí
  zàng


  西
   
 • 
   
   
   

  西
  nán
  hēi
  shuǐ
  zhī
  jiān
   
  yǒu

  guǎng
  广
  zhī

   
  hòu

  zàng
  yān
   
  yuán
  yǒu
  gāo
  shū
   
  gāo
  dào
   
  gāo
  shǔ
   
  gāo

   
  bǎi
  ɡǔ

  shēng
   
  dōng
  xià

  qín
   
  luán
  niǎo


   
  fènɡ
  niǎo


   
  línɡ
  shòu
  寿
  shí
  huā
   
  cǎo

  suǒ

   
  yuán
  yǒu
  bǎi
  shòu
   
  xiāng
  qún
  yuán
  chǔ
   

  cǎo

   
  dōng
  xià


   
 • 
   
   
   
  yǒu

  zhōng
  zhī
  guó
   
  yǒu
  liè
  xiāng
  zhī
  guó
   
  yǒu
  líng
  shān
   
  yǒu
  chì
  shé
  zài

  shàng
   
  míng
  yuē

  shé
   

  shí
   
 • 
   
   
   
  nán
  hǎi
  zhī
  nèi
   
  yǒu
  héng
  shān
   
  yǒu
  jùn
  shān
   
  yǒu
  guì
  shān
   
  yǒu
  shān
  míng
  sān
  tiān

  zhī

   
 • 
   
   
   
  yòu
  yǒu
  qīng
  shòu


  míng
  yuē
  jùn
  gǒu
  yǒu
  guì
  shān
   
  yǒu
  cuì
  niǎo
   
  yǒu
  kǒnɡ
  niǎo
   
 • 
   
   
   

  西
  hǎi
  zhī
  nèi
   
  liú
  shā
  zhī

  西
   
  yǒu
  guó
  míng
  yuē
  fàn

   
 • 
   
   
   
  yán

  zhī

   
  chì
  shuǐ
  zhī

  tīng
  yāo
  shēng
  yán

   
  yán

  shēng
  jié
  bìng
   
  jié
  bìng
  shēng


   


  shēng
  zhù
  róng
   
  zhù
  róng
  jiàng
  chǔ

  jiāng
  shuǐ
   
  shēng
  ɡōnɡ
  ɡōnɡ
   
  ɡōnɡ
  ɡōnɡ
  shēng
  shù

   
  shù

  shǒu
  fāng
  diān
   
  shì


  ráng
   

  chǔ
  jiāng
  shuǐ
   
  ɡōnɡ
  ɡōnɡ
  shēng
  hòu

   
  hòu

  shēng

  míng
   

  míng
  shēng
  suì
  shí
  yòu
  èr
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  guó
  míng
  yuē
  liú
  huánɡ
  xīn
  shì
   


  zhōng
  fāng
  sān
  bǎi

   

  chū
  shì
  chén

   
  yǒu

  suì
  shān
   
  miǎn
  shuǐ
  chū
  yān
   
 • 
   
   
   

  西
  hǎi
  zhī
  nèi
   
  liú
  shā
  zhī
  zhōng
   
  yǒu
  guó
  míng
  yuē

  shì
   
 • 
   
   
   
  běi
  hǎi
  zhī
  nèi
   
  yǒu
  shān
   
  míng
  yuē
  yōu

  zhī
  shān
   
  hēi
  shuǐ
  chū
  yān
   

  shàng
  yǒu
  xuán
  niǎo
   
  xuán
  shé
   
  xuán
  bào
   
  xuán

   
  xuán

  péng
  wěi
   
  yǒu

  xuán
  zhī
  shān
   
  yǒu
  xuán
  qiū
  zhī
  mín
   
  yǒu

  yōu
  zhī
  guó
   
  yǒu
  chì
  jìng
  zhī
  mín
   
 • 
   
   
   

  西
  nán
  yǒu

  guó
   

  hào
  shēng
  xián
  niǎo
   
  xián
  niǎo
  shēng
  chéng

   
  chéng

  shēng
  hòu
  zhào
   
  hòu
  zhào
  shì
  shǐ
  wéi

  rén
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  jiǔ
  qiū
   

  shuǐ
  luò
  zhī
   
  míng
  yuē
  táo
  táng
  zhī
  qiū
   
  yǒu
  shū

  zhī
  qiū
   
  mèng
  yíng
  zhī
  qiū
   
  kūn

  zhī
  qiū
   
  hēi
  bái
  zhī
  qiū
   
  chì
  wàng
  zhī
  qiū
   
  cān
  wèi
  zhī
  qiū
   


  zhī
  qiū
   
  shén
  mín
  zhī
  qiū
   
  yǒu

   
  qīng


  jīng
   
  xuán
  huā
  huáng
  shí
   
  míng
  yuē
  jiàn

   
  bǎi
  rèn

  zhī
   
  yǒu
  jiǔ
  zhú
   
  xià
  yǒu
  jiǔ
  gǒu
   

  shí


     máng
   

  hào
  yuán
  guò
   
  huáng

  suǒ
  wéi
   
 • 
   
   
   

  jùn
  shēng

  hào
   

  hào
  shēng
  yín
  liáng
   
  yín
  liáng
  shēng
  pān

   
  shì
  shǐ
  wéi
  zhōu
   
  pān

  shēng

  zhòng
   

  zhòng
  shēng

  guāng
   

  guāng
  shì
  shǐ


  wéi
  chē
   
  • 
    
    
    
   dōng
   hǎi
   zhī
   nèi
    
   běi
   hǎi
   zhī

    
   yǒu
   guó
   míng
   yuē
   cháo
   xiǎn
    
   tiān

    

   rén
   shuǐ

    
   wēi
   rén
   ài
   zhī
    
  • 
    
    
    
   huà
   shān
   qīng
   shuǐ
   zhī
   dōng
    
   yǒu
   shān
   míng
   yuē
   zhào
   shān
    
   yǒu
   rén
   míng
   yuē
   bǎi
   gāo
    
   bǎi
   gāo
   shàng
   xià


    
   zhì

   tiān
    
  • 
    
    
    
   liú
   shā
   zhī
   dōng
    
   hēi
   shuǐ
   zhī

   西
    
   yǒu
   zhāo
   yún
   zhī
   guó
    

   zhì
   zhī
   guó
    
   huáng


   léi

    
   shēng
   chāng

    
   chāng

   jiàng
   chǔ
   ruò
   shuǐ
    
   shēng
   hán
   liú
    
   hán
   liú
   zhuó
   shǒu
    
   jǐn
   ěr
    
   rén
   miàn
    
   shǐ
   huì
    
   lín
   shēn
    


    
   tún
   zhǐ
    

   zhuō

   yuē
   ā

    
   shēng

   zhuān

    
  • 
    
    
    
   běi
   hǎi
   zhī
   nèi
    
   yǒu
   fǎn

   dào
   xiè
    
   dài

   cháng
   bèi
   zhī
   zuǒ
    

   yuē
   xiānɡ
   ɡù
   zhī
   shī
    
  • 
    
    
    

   jùn
   shēng
   yàn
   lóng
    
   yàn
   lóng
   shì
   wéi
   qín

    
  • 
    
    
    

   jùn
   shēng
   sān
   shēn
    
   sān
   shēn
   shēng

   jūn
    

   jūn
   shì
   shǐ
   wéi
   qiǎo
   chuí
    
   shì
   shǐ
   zuò
   xià
   mín
   bǎi
   qiǎo
    
   hòu

   shì

   bǎi
   ɡǔ
    

   zhī
   sūn
   yuē
   shū
   jūn
    
   shì
   shǐ
   zuò
   niú
   gēng
    


   chì
   yīn
    
   shì
   shǐ
   wéi
   ɡuó
    

    
   gǔn
   shì
   shǐ


    
   jūn
   dìng
   jiǔ
   zhōu
    
  • 
    
    
    

   jùn
   yǒu


   rén
    
   shì
   shǐ
   wéi
   ɡē

    
  • 
    
    
    
   yǒu
   luán
   niǎo


    
   fènɡ
   niǎo


    
   fènɡ
   niǎo
   shǒu
   wén
   yuē

    

   wén
   yuē
   shùn
    
   yīng
   wén
   yuē
   rén
    
   bèi
   wén
   yuē

    
   xiàn

   tiān
   xià

    
  • 
    
    
    
   hóng
   shuǐ
   tāo
   tiān
    
   gǔn
   qiè

   zhī

   rǎng

   yīn
   hóng
   shuǐ
    

   dài

   mìng
    

   lìng
   zhù
   róng
   shā
   gǔn


   jiāo
    
   gǔn

   shēng

    

   nǎi
   mìng
    

   dìnɡ
   jiǔ
   zhōu
    
参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《海内经》拼音版
  图片版
  《海内经》拼音版
  全文详解
  多音字参考列表:
  拼音 图片 文档 纠错/留言(0条)
  欢迎留言/纠错(共有信息0条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  电脑版
  古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明