返回 电脑版
《大荒东经》拼音版,可打印(山海经)-文言文
原文/译文 拼音/详解纠错评论
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • huāng
  dōng
  jīng
 • shān
  hǎi
  jīng
 • 
   
   
   
  yǒu
  shén
   
  rén
  miàn
   
  quǎn
  ěr
   
  shòu
  shēn
   
  ěr
  liǎng
  qīng
  shé
   
  míng
  yuē
  shē

  shī
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  wěi
  guó
   
  shǔ
  shí
   
  shǐ
  使

  niǎo
   

   
  bào
   
  xióng
   

   
 • 
   
   
   

  huāng
  zhī
  zhōng
   
  yǒu
  shān
  míng
  yuē
  niè
  yáo
  jūn

   
  shàng
  yǒu


   
  zhù
  sān
  bǎi

     jiè
   
  yǒu

  yuē
  wēn
  yuán

   
  yáng

  shàng
  yǒu


   

  yuē
  fāng
  zhì
   

  yuē
  fāng
  chū
   
  jiē
  zài


   
 • 
   
   
   
  yǒu
  bái
  mín
  zhī
  guó
   

  jùn
  shēng

  hóng
  鸿
   

  hóng
  鸿
  shēng
  bái
  mín
   
  bái
  mín
  xiāo
  xìng
   
  shǔ
  shí
   
  shǐ
  使

  niǎo
   
  bào
   

   
  xióng
   

   
 • 
   
   
   
  yǒu

  ē
  zhī
  shān
  zhě
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  dōng
  kǒu
  zhī
  shān
   
  yǒu
  jūn

  zhī
  guó
   

  rén

  guān
  dài
  jiàn
   
 • 
   
   
   

  huāng
  zhōng
  yǒu
  shān
   
  míng
  yuē
  míng
  xīng
   

  yuè
  suǒ
  chū
   
 • 
   
   
   
  dōng
  hǎi
  zhī
  zhǔ
  zhōng
   
  yǒu
  shén
   
  rén
  miàn
  niǎo
  shēn
   
  ěr
  liǎng
  huáng
  shé
   
  jiàn
  liǎng
  huáng
  shé
   
  míng
  yuē

  hào
   
  huáng

  shēng

  hào
   

  hào
  shēng

  jīng
   

  jīng
  chǔ
  běi
  hǎi
   

  hào
  chǔ
  dōng
  hǎi
   
  shì
  wéi
  hǎi
  shén
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  xūn
  mín
  zhī
  guó
   
  yǒu

  shān
   
  yòu
  yǒu
  yáo
  shān
   
  yǒu
  zèng
  shān
   
  yòu
  yǒu
  mén

  shān
   
  yòu
  yǒu
  shèng
  shān
   
  yòu
  yǒu
  dài
  shān
   
  yǒu

  cǎi
  zhī
  niǎo
   
 • 
   
   
   

  huāng
  zhī
  zhōng
   
  yǒu
  shān
  míng
  yuē


   

  yuè
  suǒ
  chū
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  shén
  rén
   

  shǒu
  rén
  miàn
   

  shēn
  shí
  wěi
   
  míng
  yuē
  tiān

   
 • 
   
   
   
  yǒu
  qīng
  qiū
  zhī
  guó
   
  yǒu

   
  jiǔ
  wěi
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  róu

  mín
   
  shì
  wéi
  yínɡ

  zhī
  guó
   
 • 
   
   
   

  huāng
  zhī
  zhōng
   
  yǒu
  shān
  míng
  yuē

  líng

  tiān
   
  dōng

   

  mào
   

  yuè
  suǒ
  chū
   
  míng
  yuē
  zhé
  dān


  dōnɡ
  fānɡ
  yuē
  zhé
   
  lái
  fēng
  yuē
  jùn


  chǔ
  dōng


  chū

  fēng
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  hēi
  chǐ
  齿
  zhī
  guó
   

  jùn
  shēng
  hēi
  chǐ
  齿
   
  jiāng
  xìng
   
  shǔ
  shí
   
  shǐ
  使

  niǎo
   
 • 
   
   
   
  yǒu

  yōu
  zhī
  guó
   

  jùn
  shēng
  yàn
  lóng
   
  yàn
  lóng
  shēng

  yōu
   

  yōu
  shēng


   


   


   


   
  shí
  shǔ
   
  shí
  shòu
   
  shì
  shǐ
  使

  niǎo
   
 • 
   
   
   
  dōng
  hǎi
  zhī
  wài
   

  huāng
  zhī
  zhōng
   
  yǒu
  shān
  míng
  yuē

  yán
   

  yuè
  suǒ
  chū
   
 • 
   
   
   
  yǒu

  shān
   
  yáng
  shuǐ
  chū
  yān
   
  • 
    
    
    
   dōng
   hǎi
   zhī
   wài


    
   shào
   hào
   zhī
   guó
    
   shào
   hào


   zhuān    


   qín

    
  • 
    
    
    
   hǎi
   nèi
   yǒu
   liǎng
   rén
    
   míng
   yuē

   chǒu
    

   chǒu
   yǒu

   xiè
    
  • 
    
    
    
   yǒu
   kùn
   mín
   guó
    
   gōu
   xìng
   ér
   shí
    
   yǒu
   rén
   yuē
   wáng
   hài
    
   liǎng
   shǒu
   cāo
   niǎo
    
   fāng
   shí

   tóu
    
   wáng
   hài
   tuō

   yǒu

       niú
    
   yǒu

   shā
   wáng
   hài
    


   niú
    

   niàn
   yǒu

    
   yǒu

   qián
   chū
    
   wéi
   ɡuó

   shòu
    
   fāng
   shí
   zhī
    
   míng
   yuē
   yáo
   mín
    

   shùn
   shēng

    

   shēng
   yáo
   mín
    
  • 
    
    
    

   huāng
   dōng
   běi

   zhōng
    
   yǒu
   shān
   míng
   yuē
   xiōng


   qiū
    
   yìng
   lóng
   chǔ
   nán

    
   shā
   chī
   yóu

   kuā

       shàng
    

   xià
   shuò
   hàn
    
   hàn
   ér
   wéi
   yìng
   lóng
   zhī
   zhuàng
    
   nǎi    
  • 
    
    
    
   yǒu


   yuè

   zhī
   guó
    
   yǒu
   rén
   míng
   yuē
   wǎn
    
   ——
   běi
   fānɡ
   yuē
   wǎn
    
   lái
   zhī
   fēng
   yuē
   yán
    
   shì
   chǔ
   dōng   zhǐ

   yuè
    
   shǐ
   使

   xiāng
   jiàn
   chū

    


   duǎn
   cháng
    
  • 
    
    
    
   yǒu

   cǎi
   zhī
   niǎo
    
   xiāng
   xiàng

   shā
    
   wéi

   jùn
   xià
   yǒu
    

   xià
   liǎng
   tán
    
   cǎi
   niǎo
   shì

    
  • 
    
    
    
   yǒu
   shén
    
   rén
   miàn
   shòu
   shēn
    
   míng
   yuē

    
  • 
    
    
    
   dōng
   běi
   hǎi
   zhōng
    
   yòu
   yǒu
   sān
   qīng

    
   sān
   zhuī
    
   gān
   huá
    
   ài
   yǒu


    
   sān
   qīng
   niǎo
    
   sān
   zhuī
    
   shì
   ròu
    
   gān
   huá
    
   gān
   zhā
    
   bǎi
   ɡǔ
   suǒ
   zài
    
  • 
    
    
    
   yǒu


   shān
   zhě
    
   yǒu

   rén
   zhī
   guó
    
   yǒu

   rén
   zhī
   shì
    
   míng
   yuē

   rén
   zhī
   táng
    
   yǒu


   rén
   qūn

   shàng
    
   zhāng

   liǎng
   ěr
    
  • 
    
    
    
   yǒu
   zhōng
   róng
   zhī
   guó
    

   jùn
   shēng
   zhōng
   róng
    
   zhōng
   rónɡ
   rén
   shí
   shòu
    

   shí
    
   shǐ
   使

   niǎo
    
   bào
    

    
   xióng
    

    
  • 
    
    
    
   yǒu
   xià
   zhōu
   zhī
   guó
    
   yǒu
   gài

   zhī
   guó
    
  • 
    
    
    
   yǒu
   sháo
   yáo
   shān
    
   róng
   shuǐ
   chū
   yān
    
   yǒu
   guó
   yuē
   xuán

    
   shǔ
   shí
    
   shǐ
   使

   niǎo
    
  • 
    
    
    
   yǒu
   gān
   shān
   zhě
    
   gān
   shuǐ
   chū
   yān
    
   shēng
   gān
   yuān
    
  • 
    
    
    

   huāng
   dōng
   nán

   yǒu
    
   míng   qiū
    
  • 
    
    
    
   dōng
   huāng
   zhī
   zhōng
    
   yǒu
   shān
   míng
   yuē

   míng
   jùn

    

   yuè
   suǒ
   chū
    
   yǒu
   zhōng
   róng
   zhī
   guó
    
  • 
    
    
    

   huāng
   zhī
   zhōng
    
   yǒu
   shān
   míng
   yuē

   tiān

   shān
    

   yuè
   suǒ
   shēng
    
  • 
    
    
    
   yǒu
   xiǎo
   rén
   guó
    
   míng
   jìnɡ
   rén
    
  • 
    
    
    
   dōng
   hǎi
   zhōng
   yǒu
   liú

   shān
    

   hǎi

   qiān

    

   shàng
   yǒu
   shòu
    
   zhuàng

   niú
    
   cāng
   shēn
   ér

   jiǎo
    


    
   chū

   shuǐ


   fēnɡ

    

   guāng


   yuè
    

   shēng

   léi
    

   míng
   yuē
   kuí
    
   huáng


   zhī
       wéi

    
   jué

   léi
   shòu
   zhī

    
   shēng
   wèn

   bǎi

    

   wēi
   tiān
   xià
    
参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《大荒东经》拼音版
  图片版
  《大荒东经》拼音版
  全文详解
  多音字参考列表:
  拼音 图片 文档 纠错/留言(0条)
  欢迎留言/纠错(共有信息0条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  电脑版
  古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明