返回 电脑版
《海内北经》拼音版,可打印(山海经)-文言文
原文/译文 拼音/详解纠错评论
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • hǎi
  nèi
  běi
  jīng
 • shān
  hǎi
  jīng
 • 
   
   
   
  yǒu
  rén
  yuē

  xíng

   


   

  dōng
  yǒu
  quǎn
  fēng
  guó
   
  èr

  zhī
  shī
  zài

  xíng

  dōng
   
 • 
   
   
   
  qióng

  zhuàng


   
  yǒu

   

  rén
  cónɡ
  shǒu
  shǐ
   
  suǒ
  shí


   
  zài
  táo
  quǎn
  běi
   

  yuē
  cóng

   
 • 
   
   
   

  fēi
   
  rén
  miàn
  ér
  shòu
  shēn
   
  qīng

   
 • 
   
   
   
  shùn

  dēng

  shì
  shēng
  xiāo
  míng
   
  zhú
  guāng
   
  chǔ   
  èr

  zhī
  líng
  néng
  zhào

  suǒ
  fāng
  bǎi

   

  yuē
  dēng
  běi
  shì
   
 • 
   
   
   
  shè

  guó
  zài
  hǎi
  zhōng
   
  shǔ
  liè


   

  西
  nán
   
  shān
  huán
  zhī
   
 • 
   
   
   
  táo
  quǎn

  quǎn
   
  qīng
   

  rén
  cónɡ
  shǒu
  shǐ
   
 • 
   
   
   

  西
  wáng  ér
  dài
  shèng
  zhàng
   

  nán
  yǒu
  sān
  qīng
  niǎo
   
  wéi

  西
  wáng


  shí
   
  zài
  hún
  lún

  běi
   
 • 
   
   
   

  fēng
   

  zhuàng

  zhōng
   
  zhū

   

  zhuàng


   
 • 
   
   
   
  huán
  gǒu
   

  wéi
  rén
  shòu
  shǒu
  rén
  shēn
   

  yuē
  wèi
  zhuàng

  gǒu
   
  huánɡ

   
 • 
   
   
   


  zhī
  shī
   

  wéi
  rén
  zhé
  jǐng


   


  shǒu
   
 • 
   
   
   
  cháo
  xiǎn
  zài
  liè
  yáng
  dōng
   
  hǎi
  běi
  shān
  nán
   
  liè
  yáng
  shǔ
  yān
   
 • 
   
   
   

   

  wéi

   
  rén
  shēn
  hēi
  shǒu
  cóng

   
 • 
   
   
   
  cóng

  zhī
  yuān
  shēn
  sān
  bǎi
  rèn
   
  wéi
  bīng

  héng

  yān
   
   
  bīng

  rén
  miàn
   
  chéng
  liǎng
  lóng
   

  yuē
  zhōng

  zhī
  yuān
   
 • 
   
   
   
  lín
  shì
  guó
  yǒu
  zhēn
  shòu
   

  ruò

   

  cǎi


   
  wěi
  cháng

  shēn
   
  míng
  yuē
  zōu

   
  chéng
  zhī

  xíng
  qiān

   
 • 
   
   
   

  yáo
  tái
   


  tái
   

  dān
  zhū
  tái
   

  shùn
  tái
   

  èr
  tái
   
  tái

  fāng
   
  zài
  hún
  lún
  dōng
  běi
   
 • 
   
   
   
  hún
  lún

  nán
  suǒ
   
  yǒu
  fàn
  lín
  fāng
  sān
  bǎi

   
 • 
   
   
   
  liè


  zài
  hǎi

  zhōu
  zhōng
   
 • 
   
   
   
  yáng

  zhī
  shān
   

  shān

  zhōnɡ
   
  líng
  mén
  zhī
  shān
   

  chū

  zhōnɡ
   
 • 
   
   
   
  róng
   

  wéi
  rén
   
  rén
  shǒu
  sān
  jiǎo
   
 • 
   
   
   
  jiǎo
   

  wéi
  rén

  wén
   
  jìng
  yǒu

   
  zài
  qióng

  dōng
   

  yuē
  zhuàng

  rén
   
  hún
  lún

  běi
  suǒ
  yǒu
   
 • 
   
   
   
  shé

  zhī
  shān
   
  shàng
  yǒu
  rén
  cāo
  bēi
  ér
  dōng
  xiàng

   

  yuē
  guī
  shān
   
  • 
    
    
    
   hǎi
   nèi

   西
   běi
   zōu

   dōng
   zhě
    
  • 
    
    
    
   guǐ
   guó
   zài
   èr

   zhī
   shī
   běi
    
   wéi

   rén
   miàn
   ér


    

   yuē
   èr

   shén
   zài

   dōng
    
   wéi

   rén
   ér
   shé
   shēn
    
  • 
    
    
    
   wánɡ


   zhī
   shī
    
   liǎng
   shǒu
    
   liǎng

    
   xiōng
    
   shǒu
    
   chǐ
   齿
    
   jiē
   duàn

   chù
    
  • 
    
    
    
   línɡ

   rén
   miàn
    
   shǒu

    

   shēn
    
   zài
   hǎi
   zhōng
    

   biān

   hǎi
   zhōng
    
  • 
    
    
    
   quǎn
   fēng
   guó
   yuē

   róng
   guó
    
   zhuàng

   quǎn
    
   yǒu    
   fāng
   guì
   jìn
   bēi
   shí
    
   yǒu
   wén

    
   gǎo
   shēn
   zhū
   liè
    

   ruò
   huánɡ
   jīn
    
   míng
   yuē

   liánɡ
    
   chéng
   zhī
   shòu
   寿
   qiān
   suì
    
  • 
    
    
    
   gài
   guó
   zài

   yān
   nán
    

   běi
    

   shǔ
   yān
    
  • 
    
    
    

   xiè
   zài
   hǎi
   zhōng
    
  • 
    
    
    
   míng   hǎi
   zhōng
    
   péng
   lái
   shān
   zài
   hǎi
   zhōng
    

   rén
   zhī
   shì
   zài
   hǎi
   zhōng
    
参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《海内北经》拼音版
  图片版
  《海内北经》拼音版
  全文详解
  多音字参考列表:
  拼音 图片 文档 纠错/留言(0条)
  欢迎留言/纠错(共有信息0条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  电脑版
  古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明