返回 电脑版
《海内西经》拼音版,可打印(山海经)-文言文
原文/译文 拼音/详解纠错评论
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • hǎi
  nèi

  西
  jīng
 • shān
  hǎi
  jīng
 • 
   
   
   

  guó
  zài
  hàn
  shuǐ
  dōng
  běi
   

  jìn

  yān
   
  miè
  zhī
   
 • 
   
   
   
  dōng

  zài


  dōng
   
 • 
   
   
   

  shuǐ
  chū
  dōng
  běi

   

  xíng

  běi
   

  西
  nán
  yòu


  hǎi
   
  yòu
  chū
  hǎi
  wài
   


  西
  ér
  běi
   


  suǒ
  dǎo

  shí
  shān
   
 • 
   
   
   
  yáng
  shuǐ
   
  hēi
  shuǐ
  chū

  西
  běi

   

  dōng
   
  dōng
  xíng
   
  yòu
  dōng
  běi
   
  nán

  hǎi
   

  mín
  nán
   
  • 
    
    
    
   hǎi
   nèi

   西
   nán
   zōu

   běi
   zhě
    
  • 
    
    
    
   kāi
   míng

   西
   yǒu
   fèng
   huáng
    
   luán
   niǎo
    
   jiē
   dài
   shé
   jiàn
   shé
    
   yīng
   yǒu
   chì
   shé
    
  • 
    
    
    
   yàn
   mén
   shān
    
   yàn
   chū

   jiān
    
   zài

   guó

   西
    
  • 
    
    
    
   chì
   shuǐ
   chū
   dōng
   nán

    

   xíng

   dōng
   běi
    
  • 
    
    
    
   liú
   huánɡ
   fēng
   shì
   zhī
   guó
    
   zhōng
   fāng
   sān
   bǎi

    
   yǒu


   fāng
    
   zhōng
   yǒu
   shān
    
   zài
   hòu

   zàng

   西
    
  • 
    
    
    

   cháng
   shù
    

   shàng
   yǒu
   sān
   tóu
   rén
    

   láng
   gān
   shù
    
  • 
    
    
    
   hòu

   zhī
   zàng
    
   shān
   shuǐ
   huán
   zhī
    
   zài

   guó

   西
    
  • 
    
    
    


   fāng
   bǎi

    
   qún
   niǎo
   suǒ
   shēng

   suǒ
   jiě
    
   zài
   yàn
   mén
   běi
    
  • 
    
    
    
   ruò
   shuǐ
    
   qīng
   shuǐ
   chū

   西
   nán

    

   dōng
    
   yòu
   běi
    
   yòu

   西
   nán
    
   guò

   fānɡ
   niǎo
   dōng
    
  • 
    
    
    
   kāi
   míng
   běi
   yǒu
   shì
   ròu
    
   zhū
   shù
    
   wén

   shù
    


   shù
    


   shù
    
   fèng
   huáng
    
   luán
   niǎo
   jiē
   dài

    
   yòu
   yǒu

   zhū
    


    
   bǎi
   shù
    
   gān
   shuǐ
    
   shèng

   màn
   duì
    

   yuē
   tǐng


   jiāo
    
  • 
    
    
    
   liú
   shā
   chū
   zhōng
   shān
    

   西
   xíng
   yòu
   nán
   xíng
   hún
   lún
   zhī

    

   西
   nán

   hǎi
    
   hēi
   shuǐ
   zhī
   shān
    
  • 
    
    
    
   miàn
   yǒu
   jiǔ
   jǐng
    


   wéi
   jiàn
    
   miàn
   yǒu
   jiǔ
   mén
    
   mén
   yǒu
   kāi
   míng
   shòu
   shǒu
   zhī
    
   bǎi
   shén
   zhī
   suǒ
   zài
    
  • 
    
    
    
   èr

   zhī
   chén
   yuē
   wēi
    
   wēi

   èr    

   nǎi

   zhī
   shū
   shǔ
   zhī
   shān
    
   zhì

   yòu

    
   fǎn

   liǎng
   shǒu


    

   zhī
   shān
   shàng

    
   zài
   kāi


   西
   běi
    
  • 
    
    
    
   gāo
   liǔ
   zài
   dài
   běi
    
  • 
    
    
    
   zài


   zhī
   yán
    
   chì
   shuǐ
   zhī

    
   fēi
   rén

   羿

   néng
   shàng
   gāng
   zhī
   yán
    
  • 
    
    
    

   rén
   zài
   dōng

   dōng
    
  • 
    
    
    
   kāi
   míng
   dōng
   yǒu

   péng
    


    

   yáng
    


    

   fán
    

   xiàng
    
   jiā


   zhī
   shī
    
   jiē
   cāo


   zhī
   yào


   zhī
    


   zhě
    
   shé
   shēn
   rén
   miàn
    
   èr

   chén
   suǒ
   shā

    
  • 
    
    
    
   hún
   lún
   nán
   yuān
   shēn
   sān
   bǎi
   rèn
    
   kāi
   míng
   shòu
   shēn

   lèi

   ér
   jiǔ
   shǒu
    
   jiē
   rén
   miàn
    
   dōng
   xiàng

   hún
   lún
   shàng
    
  • 
    
    
    
   hún
   lún
   zhī

    
   fāng
   yuán

   bǎi

    
   gāo
   wàn
   rèn
    
   shàng
   yǒu


    
   cháng

   xún
    


   wéi
    
  • 
    
    
    
   mèng
   niǎo
   zài

   guó
   dōng
   běi
    

   niǎo
   wén
   chì
    
   huáng
    
   qīng
    
   dōng
   xiāng
    
  • 
    
    
    
   hǎi
   nèi
   hún
   lún
   zhī

    
   zài

   西
   běi
    

   zhī
   xià

    
  • 
    
    
    
   kāi
   míng
   nán
   yǒu
   shù
   niǎo
    
   liù
   shǒu
    
   jiāo
    

    
   shé
    
   wèi
    
   bào
    
   niǎo
   zhì
   shù
    

   biǎo
   chí
   shù

    
   sòng
   niǎo
    
   sǔn
    
   shì
   ròu
    
参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《海内西经》拼音版
  图片版
  《海内西经》拼音版
  全文详解
  多音字参考列表:
  拼音 图片 文档 纠错/留言(0条)
  欢迎留言/纠错(共有信息0条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  电脑版
  古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明