返回 电脑版
《南山经》拼音版,可打印(山海经)-文言文
原文/译文 拼音/详解纠错评论
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • nán
  shān
  jīng
 • shān
  hǎi
  jīng
 • 
   
   
   
  fán
  què
  shān
  zhī
  shǒu
   

  zhāo
  yáo
  zhī
  shān
   

  zhì

  wěi
  zhī
  shān
   
  fán
  shí
  shān
   
  èr
  qiān
  jiǔ
  bǎi

  shí

   

  shén
  zhuàng
  jiē
  niǎo
  shēn
  ér
  lóng
  shǒu
   


  zhī

   
  máo
  yòng

  zhāng


   

  yòng


   


   
  dào

   
  bái
  jiān
  wéi

   
  • 
    
    
    
   nán
   shān
   jīng
   zhī
   shǒu
   yuē
   què
   shān
    

   shǒu
   yuē
   zhāo
   yáo
   zhī
   shān
    
   lín


   西
   hǎi
   zhī
   shàng
    
   duō
   guì
    
   duō
   jīn

    
   yǒu
   cǎo
   yān
    

   zhuàng

   jiǔ
   ér
   qīng
   huā
    

   míng
   yuē
   zhù

    
   shí
   zhī


    
   yǒu

   yān
    

   zhuàng


   ér
   hēi

    

   huá

   zhào
    

   míng
   yuē


    
   pèi
   zhī


    
   yǒu
   shòu
   yān
    

   zhuàng


   ér
   bái
   ěr
    

   xíng
   rén
   zǒu
    

   míng
   yuē
   xīng
   xīng
    
   shí
   zhī
   shàn
   zǒu
    


   zhī
   shuǐ
   chū
   yān
    
   ér

   西
   liú
   zhù

   hǎi
    

   zhōnɡ
   duō

   pèi
    
   pèi
   zhī

   jiǎ

    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē


   zhī
   shān
    
   běi
   wàng


    
   dōng
   wàng
   zhū

    
   yǒu
   shòu
   yān
    

   zhuàng


   ér
   niú
   wěi
    

   yīn

   fèi
   quǎn
    

   míng
   yuē
   zhì
    
   shì

   rén
    
   tiáo
   shuǐ
   chū


   yīn
    
   běi
   liú
   zhì    

   zhōnɡ
   duō


    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē


   zhī
   shān
    

   cǎo

    
   duō

   shí
    


    
   chǔ

   dōng
   hǎi
    
   wàng
   qiū
   shān
    

   guāng
   zài
   chū
   zài

    
   shì
   wéi


    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē
   chán
   yuán
   zhī
   shān
    
   duō
   shuǐ
    

   cǎo

       shàng
    
   yǒu
   shòu
   yān
    

   zhuàng


   ér
   yǒu
   máo
    

   míng
   yuē
   lèi
    

   wéi
   pìn

    
   shí
   zhě


    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng
   sān
   bǎi

   shí

    
   yuē
   yáo
   guāng
   zhī
   shān
    

   yáng
   duō

    

   yīn
   duō
   jīn
    
   yǒu
   shòu
   yān
    

   zhuàng

   rén
   ér
   zhì
   liè
    
   xué

   ér
   dōng
   zhé
    

   míng
   yuē
   huá
   huái
    

   yīn

   zhuó

    
   xiàn

   xiàn
   yǒu

   yóu
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng
   sān
   bǎi

   shí

    
   yuē
   niǔ
   yáng
   zhī
   shān
    

   yáng
   duō
   chì
   jīn
    

   yīn
   duō
   bái
   jīn
    
   yǒu
   shòu
   yān
    

   zhuàng


   ér
   bái
   shǒu
    

   wén


   ér
   chì
   wěi
    

   yīn

   yáo
    

   míng
   yuē

   鹿
   shǔ
    
   pèi
   zhī


   sūn
    
   guài
   shuǐ
   chū
   yān
    
   ér
   dōng
   liú
   zhù

   xiàn

   zhī
   shuǐ
    

   zhōnɡ
   duō
   xuán
   guī
    

   zhuàng

   guī
   ér
   niǎo
   shǒu
   huī
   wěi
    

   míng
   yuē
   xuán
   guī
    

   yīn

   pàn

    
   pèi
   zhī

   lóng
    


   wéi

    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng
   sān
   bǎi

   shí

    
   yuē


   zhī
   shān
    

   cǎo

    
   duō
   jīn

    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

   shí

    
   yuē

   gǎo
   zhī
   shān
    
   duō
   guài
   shòu
    
   duō

   shé
    
  • 
    
    
    
   fán
   nán

   sān
   shān
   zhī
   shǒu
    

   tiān

   zhī
   shān

   zhì
   nán

   zhī
   shān
    
   fán

   shí

   shān
    
   liù
   qiān

   bǎi
   sān
   shí

    

   shén
   jiē
   lóng
   shēn
   ér
   rén
   miàn
    


   jiē

   bái
   gǒu

    

   yòng

    
  • 
    
    
    
   nán

   sān
   shān
   zhī
   shǒu
    
   yuē
   tiān

   zhī
   shān
    

   xià
   duō
   shuǐ
       shàng
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng
   sān
   bǎi

   shí

    
   yuē
   lún
   zhě
   zhī
   shān
    

   shàng
   duō
   jīn

    

   xià
   duō
   qīng
   huò
    
   yǒu

   yān
    

   zhuàng


   ér
   chì

    

   hàn


    

   wèi


    
   shí
   zhě


    


   shì
   láo
    

   míng
   yuē
   bái
   gāo
    


   xuè

    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng
   sān
   bǎi

    
   yuē

   shān
    

   yáng
   duō

    

   yīn
   duō
   guài

    
   yǒu
   shòu
   yān
    

   zhuàng

   yáng
    
   jiǔ
   wěi

   ěr
    


   zài
   bèi
    

   míng
   yuē

   tuó
    
   pèi
   zhī

   wèi
    
   yǒu
   niǎo
   yān
    

   zhuàng


   ér
   sān
   shǒu
   liù

    
   liù

   sān

    

   míng
   yuē
   chǎng
   尚鸟

   付鸟
    
   shí
   zhī


    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng
   sān
   bǎi

   shí

    
   yuē

   wěi
   zhī
   shān
    

   wěi
   qūn

   dōng
   hǎi
    
   duō
   shā
   shí
    
   fāng
   shuǐ
   chū
   yān
    
   ér
   nán
   liú
   zhù


    

   zhōnɡ
   duō
   bái

    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē
   xián
   yīn
   zhī
   shān
    

   cǎo

    

   shuǐ
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē
   chéng
   shān
    

   fāng
   ér
   sān
   tán
    

   shàng
   duō
   jīn

    

   xià
   duō
   qīng
   huò
    
   zhuō
   涿
   shuǐ
   chū
   yān
    
   ér
   nán
   liú
   zhù


   sháo
    

   zhōnɡ
   duō
   huánɡ
   jīn
    
  • 
    
    
    
   dōng
   nán

   bǎi

   shí

    
   yuē
   cháng
   yòu
   zhī
   shān
    

   cǎo

    
   duō
   shuǐ
    
   yǒu
   shòu
   yān
    

   zhuàng


   ér

   ěr
    

   míng
   cháng
   yòu
    

   yīn

   yín
    
   xiàn

   jùn
   xiàn

   shuǐ
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng
   sān
   bǎi

   shí

    
   yuē

   shān
    

   xià
   duō
   shuǐ
    

   shàng
   duō

    

   cǎo

    
   duō

   chóng
    
  • 
    
    
    
   nán

   èr
   shān
   zhī
   shǒu
    
   yuē

   shān
    

   西
   lín
   liú
   huánɡ
    
   běi
   wàng
   zhū

    
   dōng
   wàng
   cháng
   yòu
    
   yīng
   shuǐ
   chū
   yān
    

   西
   nán
   liú
   zhù

   chì
   shuǐ
    

   zhōnɡ
   duō
   bái

    
   duō
   dān

    
   yǒu
   shòu
   yān
    

   zhuàng

   tún
    
   yǒu

    

   yīn

   gǒu
   fèi
    

   míng
   yuē


    
   xiàn


   xiàn
   duō

   gōng
    
   yǒu
   niǎo
   yān
    

   zhuàng

   chī
   ér
   rén
   shǒu
    

   yīn


    

   míng
   yuē
   zhū
    

   míng

   hào

    
   jiàn


   xiàn
   duō
   fàng
   shì
    
  • 
    
    
    
   fán
   nán

   èr
   shān
   zhī
   shǒu
    


   shān
   zhì   zhī
   shān
    
   fán
   shí

   shān
    

   qiān
   èr
   bǎi

    

   shén
   zhuàng
   jiē
   lóng
   shēn
   ér
   niǎo
   shǒu
    


    
   máo
   yòng    

   yòng

    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē
   dān
   xué
   zhī
   shān
    

   shàng
   duō
   jīn

    
   dān
   shuǐ
   chū
   yān
    
   ér
   nán
   liú
   zhù


   hǎi
    
   yǒu
   niǎo
   yān
    

   zhuàng


    

   cǎi
   ér
   wén
    
   míng
   yuē
   fèng
   huáng
    
   shǒu
   wén
   yuē

    

   wén
   yuē

    
   bèi
   wén
   yuē

    
   yīng
   wén
   yuē
   rén
    

   wén
   yuē
   xìn
    
   shì
   niǎo

    
   yǐn
   shí

   rán
    
    
   xiàn

   tiān
   xià
   ān
   níng
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē
   yáng
   jiā
   zhī
   shān
    

   cǎo

    
   duō
   shuǐ
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   zhì

   fēi
   shān
   zhī
   shǒu
    

   shàng
   duō
   jīn

    

   shuǐ
    

   xià
   duō

   chóng
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē
   xún
   shān
    

   yáng
   duō
   jīn
    

   yīn
   duō

    
   yǒu
   shòu
   yān
    

   zhuàng

   yáng
   ér

   kǒu
    


   shā

    

   míng
   yuē
   huán
    
   xún
   shuǐ
   chū
   yān
    
   ér
   nán
   liú
   zhù

   è
   zhī

    

   zhōnɡ
   duō

   luǒ
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng
   sān
   bǎi

    
   yuē
   táng
   tíng
   zhī
   shān
    
   duō
   yǎn

    
   duō
   bái
   yuán
    
   duō
   shuǐ

    
   duō
   huánɡ
   jīn
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē

   sháo
   zhī
   shān
    

   shàng
   duō

   nán
    

   xià
   duō
   jīng

    
   pāng
   shuǐ
   chū
   yān
    
   ér
   dōng
   liú
   zhù

   hǎi
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē

   shuǎng
   zhī
   shān
    

   cǎo

    
   duō
   shuǐ
    
   duō
   bái
   yuán
    
   fàn
   shuǐ
   chū
   yān
    
   ér
   nán
   liú
   zhù


   hǎi
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē
   gōu

   zhī
   shān
    

   cǎo

    
   duō
   jīn

    
  • 
    
    
    
   dōng

   bǎi

    
   yuē
   dǎo
   guò
   zhī
   shān
    

   shàng
   duō
   jīn

    

   xià
   duō


    
   duō
   xiàng
    
   yǒu
   niǎo
   yān
    

   zhuàng

   jiāo
    
   ér
   bái
   shǒu
    
   sān

    
   rén
   miàn
    

   míng
   yuē


    

   míng

   hào

    
   yín
   泿
   shuǐ
   chū
   yān
    
   ér
   nán
   liú
   zhù

   hǎi
    

   zhōnɡ
   yǒu

   jiāo
    

   zhuàng

   shēn
   ér
   shé
   wěi
    

   yīn

   yuān
   yāng
    
   shí
   zhě

   zhǒng
       zhì
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē

   shān
    

   cǎo

    
   duō
   shā
   shí
    

   shuǐ
   chū
   yān
    
   ér
   nán
   liú
   zhù

   liè

    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē


   zhī
   shān
    

   cǎo

    
   duō
   shā
   shí
    

   鹿
   shuǐ
   chū
   yān
    
   ér
   nán
   liú
   zhù

   pāng
   shuǐ
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē
   kuài

   zhī
   shān
    

   fāng
    

   shàng
   duō
   jīn

    

   xià
   duō

   shí
    
   sháo
   shuǐ
   chū
   yān
    
   ér
   nán
   liú
   zhù


    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē

   shān
    

   shàng
   duō
   jīn
    

   xià
   duō
   dān
   huò
    
   hēi
   shuǐ
   chū
   yān
    
   ér
   nán
   liú
   zhù

   hǎi
    

   zhōnɡ
   yǒu
   tuán

    

   zhuàng


   ér
   zhì
   máo
    

   yīn

   tún
    
   xiàn

   tiān
   xià

   hàn
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng
   sān
   bǎi

   shí

    
   yuē
   yuán

   zhī
   shān
    

   zhōnɡ
   duō
   guài
   shòu
    
   shuǐ
   duō
   guài

    
   duō
   bái

    
   duō

   chóng
    
   duō
   guài
   shé
    
   duō
   guài

       shàng
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē
   lìng
   qiū
   zhī
   shān
    

   cǎo

    
   duō
   huǒ
    

   nán
   yǒu

   yān
    
   yuē
   zhōng

    
   tiáo
   fēng

   shì
   chū
    
   yǒu
   niǎo
   yān
    

   zhuàng

   xiāo
    
   rén
   miàn


   ér
   yǒu
   ěr
    

   míng
   yuē
   yóng
    

   míng

   hào

    
   xiàn

   tiān
   xià

   hàn
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   zhì

   máo
   shān
   zhī
   wěi
    

   nán
   yǒu

    
   yuē


    
   duō
   guài
   niǎo
    
   kǎi
   fēng

   shì
   chū
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē

   鹿

   zhī
   shān
    
   shàng

   cǎo

    
   duō
   jīn
   shí
    

   gèng
   zhī
   shuǐ
   chū
   yān
    
   ér
   nán
   liú
   zhù

   pāng
   shuǐ
    
   shuǐ
   yǒu
   shòu
   yān
    
   míng
   yuē

   diāo
    

   zhuàng

   diāo
   ér
   yǒu
   jiǎo
    

   yīn

   yīng
   ér
   zhī
   yīn
    
   shì

   rén
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē

   gōu
   zhī
   shān
    

   shàng
   duō
   jīn

    

   xià
   duō
   cǎo

    

   niǎo
   shòu
    

   shuǐ
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

   shí

    
   yuē
   nán

   zhī
   shān
    

   shàng
   duō
   jīn

    

   xià
   duō
   shuǐ
    
   yǒu
   xué
   yān
    
   shuǐ
   chū
   zhé

    
   xià
   nǎi
   chū
    
   dōng


    
   zuǒ
   shuǐ
   chū
   yān
    
   ér
   dōng
   nán
   liú
   zhù

   hǎi
    
   yǒu
   fèng
   huáng
    
   yuān
   chú
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng
   sān
   bǎi

    
   yuē
   qīng
   qiū
   zhī
   shān
    

   yáng
   duō

    

   yīn
   duō
   qīng
   huò
    
   yǒu
   shòu
   yān
    

   zhuàng


   ér
   jiǔ
   wěi
    

   yīn

   yīng
   ér
    
   néng

   rén
    
   shí
   zhě


    
   yǒu
   niǎo
   yān
    

   zhuàng

   jiū
    

   yīn


    
   míng
   yuē
   guàn
   guàn
    
   pèi
   zhī

   huò
    
   yīng
   shuǐ
   chū
   yān
    
   nán
   liú
   zhù   zhī

    

   zhōnɡ
   duō
   chì

    

   zhuàng


   ér
   rén
   miàn
    

   yīn

   yuān
   yāng
    
   shí
   zhī

   jiè
    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng
   sān
   bǎi

    
   yuē

   shān
    
   duō
   shuǐ
    

   cǎo

    
   yǒu

   yān
    

   zhuàng

   niú
    
   líng

    
   shé
   wěi
   yǒu

    


   zài
   xié
   xià
    

   yīn

   liú
   niú
    

   míng
   yuē

    
   dōng

   ér
   xià
   shēng
    
   shí
   zhī

   zhǒng

    
  • 
    
    
    
   yòu
   dōng

   bǎi

    
   yuē
   guàn
   xiāng
   zhī
   shān
    
   shàng
   duō

    

   cǎo
    
   duō
   guài
   niǎo
    

   shòu
    
  • 
    
    
    
   yòu
   nán
   jīng
   zhī
   shān
   zhì
    

   xiǎo
   fán

   shí
   shān
    
   wàn
   liù
   qiān
   sān
   bǎi

   shí

    
参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《南山经》拼音版
  图片版
  《南山经》拼音版
  全文详解
  多音字参考列表:
  拼音 图片 文档 纠错/留言(6条)
  欢迎留言/纠错(共有信息6条))

  网友留言
   【第3楼】贡献条目”招摇“的zhao还是shao?
   古文之家网友:122.24.***发表于(2024/4/23)
   【第3_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1900)页 内容。本文已对相关内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
   古文之家网友【古文之家】.***发表于(2024/4/23)
   【第2楼】贡献条目魼 xie第二声 鱼胁的意思
   古文之家网友:122.24.***发表于(2024/4/22)
   【第2_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1207)页 内容。本文已对相关内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
   古文之家网友【古文之家】.***发表于(2024/4/22)
   【第1楼】訑 yi 第二声
   古文之家网友:122.24.***发表于(2024/4/22)
   【第1_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1098)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(1752)页 内容。
   古文之家网友【古文之家】.***发表于(2024/4/22)
  电脑版
  古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明