返回 电脑版
《荀子·乐论》拼音版,可打印(荀子)-文言文
原文/译文 拼音/详解纠错评论
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • xún

   
  ·
  yuè
  lùn
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  xún

 • 
   
   
   

  yuè
  zài
  zōng
  miào
  zhī
  zhōng
   
  qún
  chén
  shàng
  xià
  tóng
  tīng
  zhī
   
  jìng
   
  guī
  mén
  zhī
  nèi
   


  xiōng

  tóng
  tīng
  zhī
   
  qīn
   
  xiāng


  zhǎng
  zhī
  zhōng
   
  zhǎng
  shào
  tóng
  tīng
  zhī
   
  shùn
   

  yuè
  zhě
   
  shěn


  dìng

  zhě

     shì
  jié
  zhě

   

  zòu

  chéng
  wén
  zhě

   


  shuài

  dào
   


  zhì
  wàn
  biàn
   
  shì
  xiān
  wáng

  yuè
  zhī
  shù

   
  ér


  fēi
  zhī
   
  nài

   
 • 
   
   
   
  fán
  jiān
  shēng
  gǎn
  rén
  ér


  yìng
  zhī
   


  chéng
  xiàng
  ér
  luàn
  shēng
  yān
   
  zhèng
  shēng
  gǎn
  rén
  ér
  shùn

  yìng
  zhī
   
  shùn

  chéng
  xiàng
  ér
  zhì
  shēng
  yān
   
  chàng

  yǒu
  yìng
   
  shàn
  è
  xiāng
  xiàng
   

  jūn

  shèn

  suǒ

  jiù

   
 • 
   
   
   
  qiě
  yuè
  zhě
   
  xiān
  wáng
  zhī
  suǒ

  shì


   
  jūn


  yuè
  zhě
   
  xiān
  wáng
  zhī
  suǒ

  shì


   
  xiān
  wáng


  jiē  yān
   
  shì


  ér
  tiān
  xià

  zhī
   

  ér
  bào
  luàn
  wèi
  zhī
   
  xiān
  wáng
  zhī
  dào
   

  yuè
  zhèng

  shèng
  zhě

   
  ér


  fēi
  zhī
   

  yuē
   


  zhī

  dào

   
  yóu

  zhī

  bái
  hēi

   
  yóu
  lóng
  zhī

  qīng
  zhuó

   
  yóu

  zhī
  chǔ
  ér
  běi
  qiú
  zhī

   
 • 
   
   
   

  mín
  yǒu
  hào

  zhī
  qíng
  ér  zhī
  yìng

  luàn
   
  xiān
  wáng


  luàn

   

  xiū

  xíng
   
  zhèng

  yuè
   
  ér
  tiān
  xià
  shùn
  yān
   


  cuī
  zhī

   


  zhī
  shēng
   
  shǐ
  使
  rén
  zhī
  xīn
  bēi
   
  dài
  jiǎ
  yīng
  zhòu
   


  háng

   
  shǐ
  使
  rén
  zhī
  xīn
  shāng
   
  yáo

  zhī
  róng
   
  zhèng
   
  wèi
  zhī
  yīn
   
  shǐ
  使
  rén
  zhī
  xīn
  yín
   
  shēn
  duān
  zhāng

   

   
  sháo
   

   

   
   
  shǐ
  使
  rén
  zhī
  xīn
  zhuāng
   

  jūn

  ěr

  tīng
  yín
  shēng
   


  shì


   
  kǒu

  chū
  è
  yán
   

  sān
  zhě
   
  jūn

  shèn
  zhī
   
 • 
   
   
   

  tīng

   

   
   
   
  sòng
   
  zhī
  shēng
   
  ér
  zhì


  guǎng
  广
  yān
   
  zhí

  gān

     yǎng

  shēn
   
  ér
  róng
  mào

  zhuāng
  yān
   
  xíng

  zhuì
  zhào
   
  yāo

  jié
  zòu
   
  ér
  háng
  liè

  zhèng
  yān
   
  jìn
  tuì
  退


  yān
   

  yuè
  zhě
   
  chū
  suǒ

  zhēng
  zhū

   

  suǒ


  ràng

   
  zhēng
  zhū

  ràng
   
   
  chū
  suǒ

  zhēng
  zhū
     tīng
  cóng
   

  suǒ


  ràng
     cóng

   

  yuè
  zhě
   
  tiān
  xià
  zhī   
  zhōng

  zhī


   
  rén
  qíng
  zhī
  suǒ


  miǎn

   
  shì
  xiān
  wáng

  yuè
  zhī
  shù

   
  ér


  fēi
  zhī
   
  nài

   
 • 
   
   
   
  shēng
  yuè
  zhī
  xiàng
      
  zhōng
  cōng
  shí
   
  qìng
  lián
  zhì
   

   
  shēng
   
  xiāo

   
  guǎn
  yuè

  měng
   
  xūn
  chí
  wēng

   


  liáng
   
  qín

  hǎo
   

  qīng
  jìn
   


  tiān
  dào
  jiān
   

   

  yuè
  zhī
  jūn

     tiān
   
  zhōng


   
  qìng

  shuǐ
   

  shēng
  xiāo

   
  guǎn
  yuè

  xīng
  chén

  yuè
   
  táo
   
  zhù
   

   

   
  qiāng
   
  jiē

  wàn

   


  zhī

  zhī

   
  yuē
     jiàn
   
  ěr


  wén

   
  rán
  ér
  zhì

  yǎng


  shēn

  jìn
  tuì
  退

  chí
  lián
  zhì
   
  jìn
  jīn

  zhī


  yāo
  zhōng


  huì
  zhī
  jié
  ér

  yǒu
  bèi

  zhě
   
  zhòng


  chí
  chí

   
 • 
   
   
   
  qiě
  yuè

  zhě
   

  zhī


  biàn
  zhě

   


  zhě
   

  zhī  zhě

   
  yuè

  tóng
   

  bié

   

  yuè
  zhī
  tǒng
   
  guǎn

  rén
  xīn

   
  qióng
  běn

  biàn
   
  yuè
  zhī
  qíng

   
  zhuó
  chéng

  wěi
   

  zhī
  jīng

   


  fēi
  zhī
   


  xíng

   
  míng
  wáng


   

  zhī
  zhèng

   

  zhě
  xué
  zhī
   
  wēi

  shēn

   
  jūn

  míng
  yuè
   
  nǎi   
  luàn
  shì

  shàn
   


  tīng

   


  āi
  zāi
   


  chéng

   


  miǎn
  xué
   

  suǒ
  yíng

   
  • 
    
    
    

   yuè
   zhě
    


    
   rén
   qíng
   zhī
   suǒ


   miǎn

    

   rén

   néng

   yuè
    
   yuè
   shēng
   yīn
    
   xíng

   dòng
   jìng
    
   ér
   rén
   zhī
   dào
    
   shēng
   yīn
   dòng
   jìng
    
   xìng
   shù
   zhī
   biàn
   jìn
   shì

    

   rén

   néng


       néng

   xíng
    
   xíng
   ér

   wéi
   dǎo
    


   néng

   luàn
    
   xiān
   wáng


   luàn

    

   zhì
    

    
    
    
   sòng
    
   zhī
   shēng

   dǎo
   zhī
    
   shǐ
   使

   shēng   ér

   liú
    
   shǐ
   使

   wén


   biàn
   ér


    
   shǐ
   使


   zhí
    
   fán
   shěng
    
   lián
   ròu
    
   jié
   zòu


   gǎn
   dòng
   rén
   zhī
   shàn
   xīn
    
   shǐ
   使

   xié

   zhī


   yóu

   jiē
   yān
    
   shì
   xiān
   wáng

   yuè
   zhī
   fāng

    
   ér


   fēi
   zhī
    
   nài

    
  • 
    
    
    

   guān

   xiāng
    
   ér
   zhī
   wáng
   dào
   zhī    
   zhǔ
   rén
   qīn

   bīn

   jiè
   ér
   zhòng
   bīn
   jiē
   cóng
   zhī
    
   zhì

   mén
   wài
    
   zhǔ
   rén
   bài
   bīn

   jiè
    
   ér
   zhòng
   bīn
   jiē

    
   guì
   jiàn
   zhī

   bié

    
   sān

   zhì

   jiē
    
   sān
   ràng

   bīn
   shēng
    
   bài
   zhì
   xiàn
   chóu

   ràng
   zhī
   jié
   fán
    

   jiè
   shěng

    
   zhì

   zhòng
   bīn
    
   shēng
   shòu
    
   zuò

    

   yǐn
    

   zuò
   ér
   jiàng
    
   lóng
   shā
   zhī

   biàn

    
   gōng

   shēng

   sān
   zhōng
    
   zhǔ
   rén
   xiàn
   zhī
    
   shēng

   sān
   zhōng
    
   zhǔ
   rén
   xiàn
   zhī
    
   jiàn

   sān
   zhōng
    

   yuè
   sān
   zhōng
    
   gōng
   gào
   yuè
   bèi
    
   suì
   chū
    
   èr
   rén
   yáng
   zhì
    
   nǎi


   zhèng
    
   yān
   zhī

   néng


   ér

   liú

    
   bīn
   chóu
   zhǔ
   rén
    
   zhǔ
   rén
   chóu
   jiè
    
   jiè
   chóu
   zhòng
   bīn
    
   shào
   zhǎng

   chǐ
   齿
    
   zhōng   zhě
   yān
    
   zhī

   néng

   zhǎng
   ér    
   lóng
    
   tuō

    
   shēng
   zuò
    
   xiū
   jué

   shù
    
   yǐn
   jiǔ
   zhī
   jié
    
   zhāo

   fèi
   cháo
    


   fèi

    
   bīn
   chū
    
   zhǔ
   rén
   bài
   sòng
    
   jié
   wén
   zhōng
   suì
    
   yān
   zhī

   néng
   ān
   yàn
   ér

   luàn

    
   guì
   jiàn
   míng
    
   lóng
   shā
   biàn
    


   ér

   liú
    

   zhǎng
   ér


    
   ān
   yàn
   ér

   luàn
    


   xíng
   zhě
    
   shì


   zhèng
   shēn
   ān
   guó

    

   guó
   ān
   ér
   tiān
   xià
   ān
    

   yuē
    

   guān

   xiāng
   ér
   zhī
   wáng
   dào
   zhī    
  • 
    
    
    
   jūn


   zhōng

   dǎo
   zhì
    

   qín


   xīn
    
   dòng

   gān

    
   shì


   máo
    
   cóng

   qìng
   guǎn
    


   qīng
   míng
   xiàng
   tiān
    

   guǎng
   广

   xiàng

    


   yǎng
   zhōu
   xuán
   yǒu   shí
    

   yuè
   xíng
   ér
   zhì
   qīng
    

   xiū
   ér
   xíng
   chéng
    
   ěr

   cōng
   míng
    
   xuè


   píng
    

   fēng


    
   tiān
   xià
   jiē
   níng
    
   měi
   shàn
   xiāng

    

   yuē
    
   yuè
   zhě
    


    
   jūn
   dào
    
   xiǎo
   rén
    

   dào
   zhì

    


   ér

   luàn
    


   wàng
   dào
    

   huò
   ér


    

   yuè
   zhě
    
   suǒ

   dǎo


    
   jīn
   shí

   zhú
    
   suǒ

   dǎo


    
   yuè
   xíng
   ér
   mín
   xiàng
   fāng

    

   yuè
   zhě
    
   zhì
   rén
   zhī
   shèng
   zhě

    
   ér


   fēi
   zhī
    
  • 
    
    
    

   shēng
   yuè
   zhī

   rén

   shēn
    

   huà
   rén


    

   xiān
   wáng
   jǐn
   wéi
   zhī
   wén
    
   yuè
   zhōng
   píng

   mín

   ér

   liú
    
   yuè

   zhuāng

   mín

   ér

   luàn
    
   mín   bīng
   jìng
   chéng

    

   guó

   gǎn
   yīng

    

   shì
    

   bǎi
   xìng


   ān

   chù
    


   xiāng
    

   zhì


   shàng

    
   rán
   hòu
   míng
   shēng

   shì
   bái
    
   guāng
   huī

   shì

    

   hǎi
   zhī
   mín


   yuàn


   wéi
   shī
    
   shì
   wáng
   zhě
   zhī
   shǐ

    
   yuè
   yáo


   xiǎn
    

   mín
   liú
   màn

   jiàn

    
   liú
   màn

   luàn
    

   jiàn

   zhēng
    
   luàn
   zhēng

   bīng
   ruò
   chéng
   fàn
    

   guó
   wēi
   zhī
    

   shì
    

   bǎi
   xìng

   ān

   chù
       xiāng
       shàng

    


   yuè
   fèi
   ér
   xié
   yīn

   zhě
    
   wēi
   xuē


   zhī
   běn

    

   xiān
   wáng
   guì

   yuè
   ér
   jiàn
   xié
   yīn
    

   zài

   guān

    
   yuē
    
    
   xiū
   xiàn
   mìng
    
   shěn
   zhū
   shǎng
    
   jìn
   yín
   shēng
    

   shí
   shùn
   xiū
    
   shǐ
   使


   xié
   yīn

   gǎn
   luàn

    
   tài
   shī
   zhī
   shì

    
    
  • 
    
    
    


   yuē
    
    
   yuè
   zhě
    
   shèng
   wáng
   zhī
   suǒ
   fēi

    
   ér

   zhě
   wéi
   zhī
    
   guò

    
    
   jūn


   wéi

   rán
    
   yuè
   zhě
    
   shèng
   rén
   zhī
   suǒ


    
   ér


   shàn
   mín
   xīn
    

   gǎn
   rén
   shēn
    


   fēng


    

   xiān
   wáng
   dǎo
   zhī


   liáo
   ér
   mín


    
  • 
    
    
    
   luàn
   shì
   zhī
   zhēng
        

   róng

    


   yín
    

   zhì

    

   xíng

    

   shēng
   liáo
   xiǎn
    

   wén
   zhāng

   ér
   cǎi
    

   yǎng
   shēng


    

   sòng    
   jiàn


   ér
   guì
   yǒng

    
   pín

   wéi
   dào
    


   wéi
   zéi
    
   zhì
   shì
   fǎn
   shì

    
参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《荀子·乐论》拼音版
  图片版
  《荀子·乐论》拼音版
  全文详解
  多音字参考列表:
  拼音 图片 文档 纠错/留言(0条)
  欢迎留言/纠错(共有信息0条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  电脑版
  古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明