返回 电脑版

《答宋十一崖口五渡见赠》拼音版,带全文注音(李適)

原文 拼音 繁体 李適 唐代
李適答宋十一崖口五渡见赠拼音版:

 • sòng
  shí


  kǒu


  jiàn
  zèng
 • 
  [
  táng
   
  ]

  shì
 • mén

  kuī
  dān
  jǐng
   

  tái
  kàn

  xué
   
 • yāo

  míng
  shān

   
  cóng
  ěr
  fàn
  hǎi
  shì
   
 • dēng
  lǐng   

  zhōu
  shì
  yán
  沿
  yuè
   
 • miǎo
  rán
  qīng
  yún
  jìng
   
  guān


  nián
  yuè
   
 • shí
  lín
  shàng
  zǎn
  cóng
   
  jīn
  jiàn
  xià
  míng
  miè
   
  • wén
   jūn
   fǎng
   访
   yuǎn
   shān
    

   xiǎn
   zào
   yōu
   jué
    

  • wǎng
   yán
   zhōng
   zèng
    
   duì
   wán
   wèi
   cháng
   chuò
    
  • yīn
   qín

   wǎng
   shì
    
   wěi

   liàn
   yào
   shuō
    
  • è
   崿
   zhàng
   chuán
   cǎi
   cuì
    

   dèng


   quē
    
  • suì
   yàn
   bǐng

   宿
   xīn
    

   yán
   fēi

   shè
    
答宋十一崖口五渡见赠拼音参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
拼音相关:
图片版
《答宋十一崖口五渡见赠》拼音版
《答宋十一崖口五渡见赠》拼音版已经过人工校对,图片版本为完整版,文字版本显示不完全,请下载图片保存
多音字列表
“答”:,其它读音:dá,dā
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“適”:shì,其它读音:shì,dí
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“眇”:miǎo,其它读音:miǎo,miào
“观”:guān,其它读音:guān,guàn
“奇”:,其它读音:qí,jī
“弥”:,其它读音:mí,mǐ
“岭”:lǐng,其它读音:lǐng,líng
“传”:chuán,其它读音:chuán,zhuàn
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“攒”:zǎn,其它读音:zǎn,cuán
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“苔”:tái,其它读音:tái,tāi
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“殷”:yīn,其它读音:yīn,yān,yǐn
“委”:wěi,其它读音:wěi,wēi
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“说”:shuō,其它读音:shuō,shuì,yuè,tuō
“期”:,其它读音:qī,jī
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“宿”:,其它读音:sù,xiǔ,xiù
正文 图片 纠错
欢迎留言/纠错(共有信息1条))

网友留言
  【第1楼】心虚
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(09:27)
电脑版
古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明