返回 电脑版

《奉和圣制幸晋阳宫》拼音版,带全文注音(张九龄)

原文 拼音 繁体 张九龄 唐代
张九龄奉和圣制幸晋阳宫拼音版:
 • fèng

  shèng
  zhì
  xìng
  jìn
  yáng
  gōng
 • 
  [
  táng
   
  ]
  zhāng
  jiǔ
  líng
 • sān
  hòu

  zài
  tiān
   
  wàn
  nián


  kān
   
 • shèng

  jiāng
  shēn

   
  wáng

  chéng
  jiān
  nán
   

 • yuè
  shuò
  xún
  shòu
   
  qún
  hòu
  péi
  qīng
  luán
   
 • huáng

  chēng


   
  sān
  líng
  jiē
  huò
  ān
   
 • táng
  fēng


  shēn
   
  shùn
  diǎn

  gèng
  kuān
   

 • méng
  fén


   

  zhēng
  niú
  jiǔ
  huān
   
  • suí

   shī
   tiān

    
   wàn
   fāng

   xiōng
   cán
    


  • zài
   pèi
   tíng
    
   jiù


   hàn
   guān
    

  • fén
   wéi

   xiāng
    
   xióng

   xìn

   pán
    
  • miǎn
   wéi
   jiǎn
   shāng
   hòu
    


   wēi

   tàn
    
  • dào

   wèi
   gǎi
   mìng
    

   zài
   zhōng

   duān
    
  • zūn

   shí

   huáng
    
   tiān
   wén
   jiē
   yǎng
   guān
    
奉和圣制幸晋阳宫拼音参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
拼音相关:
图片版
《奉和圣制幸晋阳宫》拼音版
《奉和圣制幸晋阳宫》拼音版已经过人工校对,图片版本为完整版,文字版本显示不完全,请下载图片保存
多音字列表
“和”:,其它读音:hé,hè,huó,huò,hú
“隋”:suí,其它读音:suí,duò
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“称”:chēng,其它读音:chēng,chèn,chèng
“期”:,其它读音:qī,jī
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“锡”:,其它读音:xī,cì
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“端”:duān,其它读音:duān,cuǎn
“乡”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“都”:,其它读音:dū,dōu
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“仪”:,其它读音:yí,ó
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“思”:,其它读音:sī,sāi
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“更”:gèng,其它读音:gēng,gèng
“蒙”:méng,其它读音:mēng,méng,měng
“争”:zhēng,其它读音:zhēng,zhèng
“岂”:,其它读音:qǐ,kǎi
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“仰”:yǎng,其它读音:yǎng,áng
“观”:guān,其它读音:guān,guàn
正文 图片 纠错
欢迎留言/纠错(共有信息2条))

网友留言
  【第1楼】舂锄扑扑趁春睛,为什么有的版本是舂锄扑扑趁春晴?
  古文之家网友:119.16.***发表于(21:06)
  【第1_1楼】可参照中华书局的《全唐诗》第(47)卷,第(568)页 内容。
  古文之家网友【古文之家】.***发表于(14:58)
电脑版
古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明