返回 电脑版
《长恨歌》拼音版、节奏划分及断句,可打印(白居易)
原文/译文 拼音/详解纠错评论
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • cháng
  hèn

 • 
  [
  táng
  dài
   
  ]
  bái


 • chí
  chí
  zhōng

  chū
  cháng

   
 • jūn
  chén
  xiāng

  jìn
  zhān

   
 • liù
  gōng
  fěn
  dài

  yán

   
 • wéi
  jiāng
  jiù

  biǎo
  shēn
  qíng
   
 • gěng
  gěng
  xīng


  shǔ
  tiān
   
 • zài
  tiān
  yuàn
  zuò


  niǎo
   
 • shǐ
  shì
  xīn
  chéng
  ēn

  shí
   
 • é
  méi
  shān
  xià
  shǎo
  rén
  xíng
   
 • jiǔ
  chóng
  chéng
  què
  yān
  chén
  shēng
   

 • gōng
  gāo
  chù

  qīng
  yún
   
 • chūn
  cóng
  chūn
  yóu

  zhuān

   
 • cuì
  huá
  yáo
  yáo
  xíng

  zhǐ
   
 • hán
  qíng
  níng

  xiè
  jūn
  wáng
   
 • chāi
  liú
  shàn
   
 • jiāo
  fáng
  ā
  jiān
  qīng
  é
  lǎo
   
 • zhōng
  yǒu

  rén

  tài
  zhēn
   
 • lǎn

  tuī
  zhěn

  pái
  huái
   
 • duì
  lèi
  chuí
   

 • bié
  yīn
  róng
  liǎng
  miǎo
  máng
   

 • hèn
  mián
  mián

  jué

   

 • jiàn
  cháng
  ān
  jiàn
  chén

   

 • wén
  hǎi
  shàng
  yǒu
  xiān
  shān
   
 • hún


  céng
  lái

  mèng
   
 • huí
  móu

  xiào
  bǎi
  mèi
  shēng
   
 • chéng
  huān
  shì
  yàn

  xián
  xiá
   
 • lín
  qióng
  dào
  shì
  hóng
  鸿


   
 • liù
  jūn  nài

   
 • chūn
  hán


  huá
  qīng
  chí
   
 • huí
  tóu
  xià
  wàng
  rén
  huán
  chù
   
 • qiū


  tóng

  luò
  shí
   
 • fěi
  cuì
  qīn
  hán
  shuí

  gòng
   
 • jīng


  cháng   
 • zhuǎn
  jiào
  xiǎo

  bào
  shuāng
  chéng
   

 • wéi

  xià


  zhōng
   
 • shēng
  tiān


  qiú
  zhī
  biàn
   
 • lín
  bié
  yīn
  qín
  chóng


   
 • wǎn
  zhuǎn
  é
  méi

  qián

   
 • dōng
  wàng

  mén
  xìn

  guī
   
 • zhū

  yín
  píng


  kāi
   

 • bàn

  rén


  shí
   
 • shì
  ér


  jiāo


   
 • xiān
  yuè
  fēng
  piāo
  chù
  chù
  wén
   
 • huā
  guān

  zhěng
  xià
  táng
  lái
   
 • yún
  bìn
  bàn
  piān
  xīn
  shuì
  jué
   
 • yuān
  yāng

  lěng
  shuāng
  huá
  zhòng
   
 • qiān
  shèng
  wàn


  西
  nán
  xíng
   
 • luò

  mǎn
  jiē
  hóng

  sǎo
   
 • tiān
  xuán

  zhuàn
  huí
  lóng

   


 • duō
  nián
  qiú


   
 • suì
  jiào
  fāng
  shì
  yīn
  qín

   
 • chūn
  xiāo

  duǎn

  gāo

   
 • suì
  lìng
  tiān
  xià


  xīn
   
 • tiān
  shàng
  rén
  jiān
  huì
  xiāng
  jiàn
   
 • shèng
  zhǔ
  zhāo
  zhāo


  qíng
   
 • chūn
  fēng
  táo

  huā
  kāi

   

 • zhōng
  chuò
  yuē
  duō
  xiān

   
 • yáng
  jiā
  yǒu

  chū
  zhǎng
  chéng
   

 • 西
  chū

  mén
  bǎi


   

 • 西
  gōng
  nán
  yuàn
  duō
  qiū
  cǎo
   

 • róng
  zhàng
  nuǎn

  chūn
  xiāo
   
 • hòu
  gōng
  jiā

  sān
  qiān
  rén
   
 • pái
  kōng


  bēn

  diàn
   
 • yóu


  cháng   

 • huā

  zhī
  chūn
  dài

   

 • zhōng
  yǒu
  shì
  liǎng
  xīn
  zhī
   

 • róng


  lèi
  lán
  gān
   

 • yuán


  bái

  xīn
   
 • néng

  jīng
  chéng
  zhì
  hún

   
 • jìn

  jūn
  wáng
  kàn


   
 • yún
  bìn
  huā
  yán
  jīn

  yáo
   

 • dēng
  tiǎo
  jìn
  wèi
  chéng
  mián
   
 • chāi

  huáng
  jīn

  fēn
  diàn
   
 • xuě

  huā
  mào
  cēn

  shì
   

 • mèi

  xiōng
  jiē
  liè

   

 • róng

  miàn
  liǔ

  méi
   

 • diàn
  殿
  yíng
  fēi

  qiǎo
  rán
   

 • lóu
  yàn

  zuì

  chūn
   
 • cóng

  jūn
  wáng

  zǎo
  cháo
   
 • huǎn

  màn

  níng

  zhú
   
 • huáng
  āi
  sàn
  màn
  fēng
  xiāo
  suǒ
   
 • shān
  zài


  piāo
  miǎo
  jiān
   


 • wén
  líng
  cháng
  duàn
  shēng
   
 • wén
  dào
  hàn
  jiā
  tiān

  shǐ
  使
   

 • yuè


  cháng
  shēng
  diàn
  殿
   
  • hàn
   huáng
   zhòng


   qīng
   guó
    
  • tài


   róng
   wèi
   yāng
   liǔ
    
  • dàn
   lìng
   xīn

   jīn
   diàn
   jiān
    
  • jīn
   què

   西
   xiāng
   kòu

   jiōng
    
  • yōu
   yōu
   shēng

   bié
   jīng
   nián
    
  • shǔ
   jiāng
   shuǐ

   shǔ
   shān
   qīng
    
  • yún
   zhàn
   yíng

   dēng
   jiàn

    
  • zhāo
   yáng
   diàn
   殿

   ēn
   ài
   jué
    
  • fēng
   chuī
   xiān
   mèi
   piāo
   yáo

    
  • jīng


   guāng    
  • tiān
   shēng

   zhì
   nán


    
  • diàn

   jīn
   chāi

   jiāng

    
  • huā
   diàn
   wěi


   rén
   shōu
    
  • shàng
   qióng

   luò
   xià
   huáng
   quán
    
  • lóu

   líng
   lóng

   yún

    
  • sān
   qiān
   chǒng
   ài
   zài

   shēn
    
  • yǎng
   zài
   shēn
   guī
   rén
   wèi
   shí
    
  • péng
   lái
   gōng
   zhōng

   yuè
   cháng
    
  • tiān
   cháng

   jiǔ
   yǒu
   shí
   jìn
    
  • zài

   yuàn
   wéi
   lián

   zhī
    
  • jiǔ
   huá
   zhàng

   mèng
   hún
   jīng
    
  • huí
   kàn
   xuè
   lèi
   xiāng
   huò
   liú
    
  • guī
   lái
   chí
   yuàn
   jiē

   jiù
    
  • cuì
   qiào
   jīn
   què

   sāo
   tóu
    

  • jiàn

   yán
   kōng

   chù
    
  • wèi
   gǎn
   jūn
   wáng
   zhǎn
   zhuǎn

    

  • yáng


   dòng

   lái
    

  • lián
   guāng
   cǎi
   shēng
   mén

    
  • jīn

   zhuāng
   chéng
   jiāo
   shì

    

  • zhòng
   shēng
   nán
   zhòng
   shēng

    
  • liǎng
   chù
   máng
   máng
   jiē

   jiàn
    
  • wēn
   quán
   shuǐ
   huá

   níng
   zhī
    
  • dào

   chóu
   chú

   néng

    

  • zhāo
   xuǎn
   zài
   jūn
   wáng

    
  • jūn
   wáng
   yǎn
   miàn
   jiù


    
  • xíng
   gōng
   jiàn
   yuè
   shāng
   xīn

    
参考书籍:《宋词三百首》中华书局,《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《长恨歌》拼音版
  图片版
  《长恨歌》拼音版
  全文详解
  节奏划分及断句

  汉皇重色/思倾国,御宇多年/求不得。
  杨家有女/初长成,养在深闺/人未识。
  天生丽质/难自弃,一朝选在/君王侧。
  回眸一笑/百媚生,六宫粉黛/无颜色。
  春寒赐浴/华清池,温泉水滑/洗凝脂。
  侍儿扶起/娇无力,始是新承/恩泽时。
  云鬓花颜/金步摇,芙蓉帐暖/度春宵。
  春宵苦短/日高起,从此君王/不早朝。
  承欢侍宴/无闲暇,春从春游/夜专夜。
  后宫佳丽/三千人,三千宠爱/在一身。
  金屋妆成/娇侍夜,玉楼宴罢/醉和春。
  姊妹弟兄/皆列土,可怜光彩/生门户。
  遂令天下/父母心,不重生男/重生女。
  骊宫高处/入青云,仙乐风飘/处处闻。
  缓歌慢舞/凝丝竹,尽日君王/看不足。
  渔阳鼙鼓/动地来,惊破霓裳/羽衣曲。
  九重城阙/烟尘生,千乘万骑/西南行。
  翠华摇摇/行复止,西出都门/百余里。
  六军不发/无奈何,宛转娥眉/马前死。
  花钿委地/无人收,翠翘金雀/玉搔头。
  君王掩面/救不得,回看血泪/相和流。
  黄埃散漫/风萧索,云栈萦纡/登剑阁。
  峨嵋山下/少人行,旌旗无光/日色薄。
  蜀江水碧/蜀山青,圣主朝朝/暮暮情。
  行宫见月/伤心色,夜雨闻铃/肠断声。
  天旋日转/回龙驭,到此踌躇/不能去。
  马嵬坡下/泥土中,不见玉颜/空死处。
  君臣相顾/尽沾衣,东望都门/信马归。
  归来池苑/皆依旧,太液芙蓉/未央柳。
  芙蓉如面/柳如眉,对此如何/不泪垂。
  春风桃李/花开夜,秋雨梧桐/叶落时。
  西宫南苑/多秋草,落叶满阶/红不扫。
  梨园弟子/白发新,椒房阿监/青娥老。
  夕殿萤飞/思悄然,孤灯挑尽/未成眠。
  迟迟钟鼓/初长夜,耿耿星河/欲曙天。
  鸳鸯瓦冷/霜华重,翡翠衾寒/谁与共。
  悠悠生死/别经年,魂魄不曾/来入梦。
  临邛道士/鸿都客,能以精诚/致魂魄。
  为感君王/辗转思,遂教方士/殷勤觅。
  排空驭气/奔如电,升天入地/求之遍。
  上穷碧落/下黄泉,两处茫茫/皆不见。
  忽闻海上/有仙山,山在虚无/缥渺间。
  楼阁玲珑/五云起,其中绰约/多仙子。
  中有一人/字太真,雪肤花貌/参差是。
  金阙西厢/叩玉扃,转教小玉/报双成。
  闻道汉家/天子使,九华帐里/梦魂惊。
  揽衣推枕/起徘徊,珠箔银屏/迤逦开。
  云鬓半偏/新睡觉,花冠不整/下堂来。
  风吹仙袂/飘飖举,犹似霓裳/羽衣舞。
  玉容寂寞/泪阑干,梨花一枝/春带雨。
  含情凝睇/谢君王,一别音容/两渺茫。
  昭阳殿里/恩爱绝,蓬莱宫中/日月长。
  回头下望/人寰处,不见长安/见尘雾。
  惟将旧物/表深情,钿合金钗/寄将去。
  钗留一股/合一扇,钗擘黄金/合分钿。
  但令心似/金钿坚,天上人间/会相见。
  临别殷勤/重寄词,词中有誓/两心知。
  七月七日/长生殿,夜半无人/私语时。
  在天愿作/比翼鸟,在地愿为/连理枝。
  天长地久/有时尽,此恨绵绵/无绝期。

   多音字参考列表:
   拼音 图片 文档 纠错/留言(73条)
   欢迎留言/纠错(共有信息73条))

   网友留言
    【第45楼】置顶但“教”心似金钿坚,文中是但“令”,错字
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/2/9)
    【第45_1楼】参照人民教育出版社的《高中语文教材 选修 中国古代诗歌散文欣赏》第(6)页 ,人民教育出版社的《高中语文教材 选修 中国古代诗歌散文欣赏》第(6)页 内容。
    古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/3/22)
    【第44楼】贡献条目应该是天旋日转回龙驭,不是天旋地转回龙驭。应该是春风桃李花开夜,不是春风桃李花开日。珠箔银屏迤逦开的迤是三声,只是两个三声在一起前面的三声读作二声。
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/2)
    【第44_1楼】参照人民教育出版社的《高中语文教材 选修 中国古代诗歌散文欣赏》第(6)页 ,人民教育出版社的《高中语文教材 选修 中国古代诗歌散文欣赏》第(6)页 内容。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
    古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/3/22)
    【第43楼】贡献条目迤逦,汉语词语,拼音yǐ lǐ,意思是曲折连绵
    古文之家网友:125.39.***发表于(2023/1/13)
    【第43_1楼】非常感谢来自热心读者{:125.39.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
     古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/3/22)
     【第42楼】金屋妆成中“成”的读音错了
     古文之家网友朱雅艳04L:.***发表于(2023/12/3)
     【第42_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(156)页 内容。
     古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/12/3)
     【第41楼】唯将旧物表深情,不是惟
     古文之家网友ygrth艩:.***发表于(2023/11/16)
     【第41_1楼】可参照人民教育出版社的《唐诗三百首》第(110)页 ,人民教育出版社的《高中语文选修教材》第(6)页 内容。
     古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/11/18)
     【第40楼】太感谢古文之家的😁
     古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/11/7)
     【第39楼】剑阁:又称剑门关,在今四川剑阁县北,是由秦入蜀的要。此外应该少了一个“地”。
     古文之家网友:113.21.***发表于(2023/10/16)
     【第39_1楼】非常感谢来自热心读者{:113.219.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对相关内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
      古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/10/31)
      【第38楼】半梳着云鬓刚刚睡醒,来不及梳妆就走下坛来,还歪带着花冠。 是“走下堂来”不是“走下坛来”!!!
      古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/25)
      【第38_1楼】非常感谢来自热心读者{:221.178.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
       古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/8/26)
       【第37楼】她回眸一笑时,千姿百态、娇媚横生,六官妃嫔,一个个都黯然失色。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 是“六宫”不是“六官”!
       古文之家网友:111.32.***发表于(2023/8/24)
       【第36楼】 ‘云鬓半偏新睡觉’中“觉”应该是“jiao(四声)”
       古文之家网友:111.32.***发表于(2023/8/23)
       【第36_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典 第二版》第(1393)页 内容。
       古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/8/24)
       【第35楼】她回眸一笑时,千姿百态、娇媚横生,六官妃嫔,一个个都黯然失色。 是“六宫妃嫔”,不是“六官”!!
       古文之家网友:111.32.***发表于(2023/8/23)
       【第35_1楼】非常感谢来自热心读者{:111.32.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
        古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/8/23)
        【第34楼】这也太长了吧!
        古文之家网友摇叶竹影—B6.***发表于(2023/7/26)
        【第33楼】注音版:1。“宛转娥眉马前死”中的“娥”字,字体大小与其他字体不一样;2。“西宫南苑多秋草”中的“苑”字,字体大小与其他字体不一样
        古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/7/21)
        【第33_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:125.39.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
         古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/8/11)
         【第32楼】对此如何不泪垂的不的拼音错了
         古文之家网友:150.13.***发表于(2023/1/30)
         【第31楼】渔阳鼙鼓动地来中渔念第3声
         古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/9)
         【第31_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1819)页 内容。渔只有一个读音。
         古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/3/22)
         【第30楼】千乘万骑(jì)西南行
         古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/22)
         【第30_1楼】骑:现在通读qí。
          古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/3/22)
          【第29楼】但教心似金钿坚
          古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/20)
          【第29_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
           古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/3/22)
           【第28楼】贡献条目𓂃 𓈒𓏸𑁍宛转娥眉的娥错打成“蛾”了𓂃 𓈒𓏸𑁍
           古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/28)
           【第28_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:117.34.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
            古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/3/22)
            【第27楼】贡献条目我看有的是西宫南苑多秋草
            古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/2/24)
            【第27_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:183。61。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
             古文之家网友【古文之家】.***发表于(2022/4/7)
             【第26楼】贡献条目回看血泪相和流 这里面应该是“和(huo)”读四声的吧
             古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/1/20)
             【第26_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:42。80。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
              古文之家网友【古文之家】.***发表于(2022/4/7)
              【第25楼】贡献条目风吹仙袂飘飖举,飖打成飘了
              古文之家网友来自横店影视城.***发表于(2021/11/16)
              【第25_1楼】非常感谢来自热心读者{来自横店影视城素齿朱唇的军舰鸟:221。178。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
               古文之家网友【古文之家】.***发表于(2021/11/21)
               【第24楼】贡献条目但教心似金钿坚原文是但令心似金钿坚
               古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/11/9)
               【第24_1楼】参照人民教育出版社的《高中语文教材 选修 中国古代诗歌散文欣赏》第(5)页 内容进行了更改。据中华书局的《全唐诗》第(435)卷,第(4829)页 ,这里为"但教(一作:但令)”。为不影响同学的正常阅读,以教材为准。
               古文之家网友【古文之家】.***发表于(2021/11/10)
               【第23楼】是唯将旧物表深情
               古文之家网友:111.32.***发表于(2022/12/13)
               【第23_1楼】参照人民教育出版社的《高中语文教材 选修 中国古代诗歌散文欣赏》第(6)页 ,人民教育出版社的《高中语文教材 选修 中国古代诗歌散文欣赏》第(6)页 内容。
               古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/3/22)
               【第22楼】天旋日转回龙驭
               古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/12)
               【第22_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:117.34.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
                古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/3/22)
                【第21楼】千乘万骑!ji(四声)
                古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/12)
                【第20楼】高中课本注释迤逦注音为yǐlǐ
                古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/22)
                【第19楼】玉楼宴罢醉和春的和应该是huo?
                古文之家网友:125.39.***发表于(2022/11/16)
                【第19_1楼】可参照中华书局的《大辞海 词语卷》第(3836)页 ,中华书局的《王力古汉语字典》第(1400)页 内容。
                古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/3/22)
                【第18楼】睡觉
                古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/16)
                【第17楼】我们教材书上是 但教心似金钿坚 天上人间会相见 不是但令 不知道是不是错了
                古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/16)
                【第17_1楼】麻烦告知一下您的教材出版社和版本,谢谢。
                 古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/3/22)
                 【第16楼】迤逦,迤是三声
                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/14)
                 【第15楼】课本是天旋日转回龙驭啊,这里是天旋地转
                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/8)
                 【第15_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:117.34.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
                  古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/3/22)
                  【第14楼】麻烦确认一下 遂教方士殷勤觅 和 转教小玉报双成 两个 教 字的拼音;迤逦 拼音
                  古文之家网友:111.32.***发表于(2022/9/26)
                  【第13楼】啊啊啊加油我要背出来!
                  古文之家网友:111.32.***发表于(2022/9/25)
                  【第12楼】钗擘黄金合分钿,文中擘表音为bo,此为多音字,此文应为bai
                  古文之家网友:111.32.***发表于(2022/4/24)
                  【第12_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 选修 中国古代诗歌散文欣赏》第(6)页 内容。
                  古文之家网友【古文之家】.***发表于(2022/5/12)
                  【第11楼】翠翘金雀玉搔头,翘是否应读二声
                  古文之家网友百度网友b54.***发表于(2022/4/24)
                  【第11_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(232)页 内容。
                  古文之家网友【古文之家】.***发表于(2022/5/12)
                  【第10楼】回看血泪相和流 中的“和”应读做huo四声
                  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/2/28)
                  【第9楼】回看血泪相和(huò)流
                  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/1/20)
                  【第8楼】千乘万骑西南行的骑读ji,第四声
                  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/11/9)
                  【第8_1楼】按最新语委规范,通读qí
                   古文之家网友【古文之家】.***发表于(2021/11/9)
                   【第7楼】其它读音里面有两个重
                   古文之家网友家有儿女Dmz.***发表于(2021/11/5)
                   【第6楼】绰,zhuo
                   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/10/24)
                   【第6_1楼】可参照上海辞书出版社的《大辞海 词语卷》第(539)页 内容。
                   古文之家网友【古文之家】.***发表于(2021/11/3)
                   【第5楼】睡jue
                   古文之家网友:27.18..***发表于(2020/12/24)
                   【第4楼】春风桃李花开夜,不是日西宫南苑多秋草,不是内
                   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/6/11)
                   【第3楼】但令心似金钿坚
                   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/3/29)
                   【第2楼】风吹仙袂飘飖举
                   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/3/29)
                   【第1楼】天旋日转回龙驭
                   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/1/20)
                   【第1_1楼】此句存在争议,有多个版本.据《唐诗鉴赏辞典》上海辞书出版社P947,《唐诗三百首》中华书局P117,此处应为”天旋地转“,《全唐诗》天津古籍出版社P1249,此处为“天旋日转”.
                   古文之家网友:119.86.***发表于(2020/1/20)
                  电脑版
                  古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明