返回 电脑版

《燕山亭·北行见杏花》拼音版,带全文注音(赵佶)

原文及翻译 对照翻译 拼音版 全文赏析 平仄 赵佶 宋代
文字版
燕山亭·北行见杏花
宋代-赵佶
 • yān
  shān
  tíng
  ·
  ·
  běi
  xíng
  jiàn
  xìng
  huā
 • zhào

 • 
   
   
   
  cái
  jiǎn
  bīng
  xiāo
   
  qīng
  dié
  shù
  chóng
   
  dàn
  zhuó
  yān
  zhī
  yún
  zhù
   
  xīn
  yàng
  jìng
  zhuāng
   
  yàn

  xiāng
  róng
   
  xiū
  shā
  ruǐ
  zhū
  gōng

   


  diāo
  líng
   
  gèng
  duō
  shǎo
   

  qíng
  fēng

   
  chóu

   
  wèn
  yuàn
  luò

  liáng
   

  fān
  chūn

   
 • 
   
   
   
  píng


  hèn
  chóng
  chóng
   
  zhě
  shuāng
  yàn
   

  céng
  huì
  rén
  yán

   
  tiān
  yáo

  yuǎn
   
  wàn
  shuǐ
  qiān
  shān
   
  zhī


  gōng

  chù
   
  zěn


  liàng
   
  chú
  mèng

   
  yǒu
  shí
  céng

   


   

  mèng

  xīn
  lái

  zuò
   
图片版
《燕山亭·北行见杏花》拼音版
《燕山亭·北行见杏花》拼音版已经过人工较对,图片版本为完整版,文字版本显示不完全,请下载图片保存
多音字列表
-
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
电脑版
古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明