返回 电脑版

《御街行·秋日怀旧》拼音版,带全文注音(范仲淹)

原文及翻译 对照翻译 拼音版 繁体版 全文赏析 平仄 范仲淹 宋代
文字版
御街行·秋日怀旧
宋代-范仲淹

 • jiē
  xíng
  ·
  ·
  qiū

  huái
  怀
  jiù
 • 
  [
  sòng
   
  ]
  fàn
  zhòng
  yān
 • 
   
   
   
  fēn
  fēn
  zhuì

  piāo
  xiāng

   


  jìng
   
  hán
  shēng
  suì
   
  zhēn
  zhū
  lián
  juàn

  lóu
  kōng
   
  tiān
  dàn
  yín

  chuí

   
  nián
  nián
  jīn

   
  yuè
  huá

  liàn
   
  cháng
  shì
  rén
  qiān

   
 • 
   
   
   
  chóu
  cháng

  duàn

  yóu
  zuì
   
  jiǔ
  wèi
  dào
   
  xiān
  chéng
  lèi
   
  cán
  dēng
  míng
  miè
  zhěn
  tóu

   
  ān
  jìn

  mián

  wèi
   
  dōu
  lái

  shì
   
  méi
  jiān
  xīn
  shàng
   


  xiāng
  huí

   
图片版
《御街行·秋日怀旧》拼音版
《御街行·秋日怀旧》拼音版已经过人工较对,图片版本为完整版,文字版本显示不完全,请下载图片保存
多音字列表
-
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
电脑版
古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明