返回 电脑版
《芙蓉女儿诔》拼音版,可打印(曹雪芹)-文言文
原文/译文 拼音/详解纠错评论
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • róng

  ér
  lěi
 • cáo
  xuě
  qín
 • 
   
   
   
  méi
  dài
  yān
  qīng
   
  zuó
  yóu

  huà
   
  zhǐ
  huán

  lěng
   
  jīn
  qìng
  shuí
  wēn
   
  dǐng

  zhī
  shèng
  yào
  yóu
  cún
   
  jīn
  lèi
  zhī

  hén
  shàng

   
  jìng
  fēn
  luán
  bié
   
  chóu
  kāi
  shè
  yuè
  zhī
  lián
   
  shū
  huà
  lóng
  fēi
   
  āi
  zhé
  tán
  yún
  zhī
  chǐ
  齿
   
  wěi
  jīn
  diàn

  cǎo
  mǎng
   
  shí
  cuì
  è

  chén
  āi
   
  lóu
  kōng
  zhī
  què
   

  xuán


  zhī
  zhēn
   
  dài
  duàn
  yuān
  yāng
   
  shuí  zhī

   
 • 
   
   
   
  tiān


  shì
  zhī
  cāng
  cāng

   
  chéng

  qiú

  yóu

  qióng
  lóng
  窿

   
 • 
   
   
   
  qīng
  yǎn
  rán
  ér
  cháng
  qǐn

   

  tiān
  yùn
  zhī
  biàn   
 • 
   
   
   
  kuàng
  nǎi
  jīn
  tiān
  shǔ
  jié
   
  bái


  shí
   

  qīn
  yǒu
  mèng
   
  kōng
  shì

  rén
   
  tóng
  jiē
  yuè
  àn
   
  fāng
  hún

  qiàn
  yǐng
  tóng
  xiāo
   
  róng
  zhàng
  xiāng
  cán
   
  jiāo
  chuǎn
  gòng

  yán
  jiē
  jué
   
  lián
  tiān
  shuāi
  cǎo
   


  jiān
  jiā
   


  bēi
  shēng
   

  fēi

  shuài
   

  jiē
  wǎn

   
  chuān
  穿
  lián


  hán
  zhēn
   


  qiū
  yuán
   

  yuàn

  wén
  yuàn

   
  fāng
  míng
  wèi
  mǐn
   
  yán
  qián
  yīng

  yóu

   
  yàn
  zhì
  jiāng
  wáng
   
  jiàn
  wài
  hǎi
  táng

  wěi
   
  zhuō

  píng
  hòu
   
  lián
  bàn

  shēng
   
  dòu
  cǎo
  tíng
  qián
   
  lán
  fāng
  wǎng
  dài
   
  pāo
  cán
  xiù
  xiàn
  线
   
  yín
  jiān
  cǎi

  shuí
  cái
   
  zhě
  duàn
  bīng

   
  jīn
  dǒu

  xiāng
  wèi
  yùn
   
 • 
   
   
   
  zhān
  yún

  ér
  níng
  pàn

   
  fǎng
  仿

  yǒu
  suǒ
  chān

   
 • 
   
   
   
  qiè


  ér

  lín
  zhuó
  shì
   

  jīn
  fán
  shí
  yòu
  liù
  zǎi
   

  xiān
  zhī
  xiāng

  xìng
  shì
   
  yān
  lún
  ér

  néng
  kǎo
  zhě
  jiǔ

   
  ér  qīn
  zhěn
  zhì

  zhī
  jiān
   


  yàn
  yóu
  zhī

   
  qīn

  xiá
  xiè
   
  xiāng

  gòng
  chǔ
  zhě
   
  jǐn

  nián

  yuè
  yǒu

   
 • 
   
   
   
  wén


  ér
  ài
  rán

   
  rèn
  héng


  wéi
  xiāng

   
 • 
   
   
     shì
  zhī
  máng
  máng

   
  jià
  yáo
  xiàng

  jiàng

  quán
  rǎng

   
 • 
   
   
   
  shú
  liào
  jiū
  zhèn


  gāo
   
  yīng
  zhì
  fān
  zāo

  zhuó
   

  shī


  xiù
   
  chǎi
  lán
  jìng
  bèi
  shān
  chú
   
  huā
  yuán

  qiè
   

  nài
  kuáng
  biāo
   
  liǔ
  běn
  duō
  chóu
   

  jīn
  zhòu

   
  ǒu
  zāo

  chài
  zhī
  chán
   
  suì
  bào
  gāo
  huāng
  zhī
  jiù
   

  yīng
  chún
  hóng
  tuì
   
  yùn

  shēn
  yín
   
  xìng
  liǎn
  xiāng

   

  chén
  kǎn
  hàn
   
  zhuó
  yáo

  gòu
   
  chū

  píng
  wéi
   
  jīng

  péng
  zhēn
   
  màn
  yán

  yǒu
   

  zhāo
  yóu


   
  shí
  rǎng
  gòu
  ér
  zhōng
   

  tún
  yōu
  chén


  jìn
   

  hán
  wǎng  qióng
   
  gāo
  biāo
  jiàn

   
  guī
  wéi
  hèn

  cháng
  shā
   
  zhí
  liè
  zāo
  wēi
   
  jīn
  guó
  cǎn   


  xīn
  suān
   
  shuí
  lián
  yāo
  zhé
   
  xiān
  yún

  sàn
   
  fāng
  zhǐ
  nán
  xún
   
  zhōu   

  lái
  què

  zhī
  xiāng
   
  hǎi
  shī
  líng
  chá
   

  huò
  huí
  shēng
  zhī
  yào
   
 • 
   
   
   
  shǐ
  zhī
  shàng

  chuí
  jīng
   
  huā
  gōng
  dài
  zhào
   
  shēng
  chái
  lán
  huì
   

  xiá

  róng
   
  tīng
  xiǎo

  zhī
  yán
   

  shè


   

  zhuó

  zhī

   

  shēn
  wéi
  yǒu

   


     shàn
  shè
  hún

  zhuàn
  bēi
   

  cháng

  bèi
  zhào
  ér
  wéi

   
  shì
  suī
  shū

   

  xiàng


  pèi
  cái
   
  gǒu
  fēi

  rén
   

  nǎi
  làn


  wèi
   
  shǐ
  xìn
  shàng

  wěi
  tuō
  quán
  héng
   

  wèi
  zhì
  qià
  zhì
  xié
   
  shù  suǒ
  bǐng


   
  yīn  mèi
  zhī
  líng
   
  huò
  zhì
  jiàng


   


  chuǎi


  zhī

   
  yǒu

  huì
  tīng
   
  nǎi

  ér
  zhāo
  zhī
  yuē
   
 • 
   
   
   
  liè

  bǎo
  ér
  wéi
  qián
  dǎo

   
  wèi
  wēi


  páng

   
 • 
   
   
   
  wén

  páo

  wéi
  zhì
  jiǎ

   

  líng  guì


   
 • 
   
   
   


   

  guǐ

  zhī
  wéi
  zāi
   

  shén
  líng
  ér


   
  qián


  zhī
  kǒu
   
  tǎo

  cóng
  kuān
   
  pōu
  hàn

  zhī
  xīn
   
  fèn
  忿
  yóu
  wèi
  shì
   
  zài
  qīng
  zhī
  chén
  yuán
  suī
  qiǎn
   
  ér

  zhī


  yóu
  shēn
   
  yīn

  quán
  quán
  zhī

   

  jīn
  zhūn
  zhūn
  zhī
  wèn
   
 • 
   
   
   
  wàng
  sǎn
  gài
  zhī   


  wěi
  zhī
  guāng

   
 • 
   
   
   
  jiè
  wēi
  ruí
  ér
  chéng
  tán
  zhì

   
  qíng
  lián
  yàn

  zhú
  lán
  gāo

   
 • 
   
   
   
  lái

  zhǐ

   
  qīng

  lái

   
 • 
   
   
   
  ruò

  hóng
  鸿
  méng
  ér

   

  jìng

  chǔ
   
  suī
  lín


   
   
  qiān
  yān
  luó
  ér
  wéi

  zhàng
   
  liè
  cāng

  ér
  sēn
  háng

   
  jǐng
  liǔ
  yǎn
  zhī
  tān
  mián
   
  shì
  lián
  xīn
  zhī
  wèi

   


  yuē

  guì
  yán
   

  fēi
  yíng

  lán
  zhǔ
   
  nòng

  chuī
  shēng
   
  hán
  huáng


   
  zhēng
  sōng
  yuè
  zhī
  fēi
   


  shān
  zhī

   
  guī
  chéng
  luò

  zhī
  líng
   
  shòu
  zuò
  xián
  chí
  zhī

   
  qián
  chì
  shuǐ

  lóng
  yín
   

  zhū
  lín

  fèng
  zhù
   
  yuán

  yuán
  chéng
   
  fěi

  fěi

   

  rèn

  xiá
  chéng
   
  huán
  jīng

  xuán

   

  xiǎn
  wēi
  ér
  ruò
  tōng
   

  yīn
  yūn
  ér
  shū

     yān
  yún
   
  kōng
  méng   
  chén
  mái
  liǎn

  xīng
  gāo
   

  shān


  yuè

   

  xīn

  zhī
  chōng
  chōng
   
  ruò

  mèi
  zhī


   

  nǎi


  chàng
  wàng
   


  páng
  huáng
   
 • 
   
   
   
  zuó
  chéng
  yán
  mìng
   


  chē
  ér
  yuǎn
  shè
  fāng
  yuán
   
  jīn
  fàn

  wēi
   

  zhǔ
  zhàng
  ér
  jìn
  pāo

  jiù
   

  wén
  huì
  guān
  bèi
  xiǎn
   
  cán
  wéi
  gòng
  xué
  zhī
  méng
   
  shí
  guǒ
  chéng
  zāi
   
  kuì
  dài
  tóng
  huī
  zhī
  qiào
   
 • 
   
   
   

  yǎo
  tiǎo
  ér
  zhǔ
  ěr

   
  huǎng

  yǒu
  suǒ
  wén

   
 • 
   
   
   
  ěr
  nǎi

  西
  fēng


   
  yān
  zhì
  qīng
  lín
   
  luò

  huāng
  qiū
   
  líng
  xīng
  bái

   
  qiū   
  péng
  ài
  xiāo
  xiāo
   


  kuàng


  yuán
   
  rào
  yān
  chéng
  ér

  guǐ
   

  wéi
  hóng
  xiāo
  zhàng

   
  gōng

  qíng
  shēn
   
  shǐ
  xìn
  huáng

  lǒng
  zhōng
   

  ér
  mìng

   

  nán
  lèi
  xuè
   
  bān
  bān

  xiàng

  西
  fēng
     zhōng
     píng
  lěng
  yuè
   
 • 
   
   
   

  fēng
  lóng

  wéi

  cóng

   
  wàng
  shū
  yuè

  lín

   
 • 
   
   
   
  qìng
  fēng
  lián
  zhī
  wéi


  chē

   

  lián
  pèi
  ér
  xié
  guī

   
 • 
   
   
   
  xuàn
  qún

  zhī
  shuò
  shuò

   
  lòu
  míng
  yuè

  wéi
  dāng

   
 • 
   
   
   

  zhūn

  qiě
  ān
  wěn

   
  fǎn

  zhēn
  ér
  yòu

  huà

   
 • 
   
   
   

  hàn
  màn
  ér

  yāo
  è

   
  rěn
  juān  chén
  āi

   
 • 
   
   
   

  yóu
  zhì

  ér
  xuán


   
  líng  jiē
  lái

   
 • 
   
   
   


  ér
  nǎng
  shēng
  zhī

   

  wéi
  zhì

  jīn

  guì
   

  wéi
  xìng

  bīng
  xuě
  jié
   

  wéi
  shén

  xīng

  jīng
   

  wéi
  mào

  huā
  yuè

   
  yīng
  xián
   

  ǎo
  xián
  yǎng
  huì

   
 • 
   
   
   

  zhōng
  xīn
  wèi
  zhī
  kǎi
  rán

   

  jiào
  jiào
  ér

  wéi

   
  • 
    
    
    
   wéi
   tài
   píng


   zhī
   yuán
    
   róng
   guì
   jìng
   fāng
   zhī
   yuè
    


   nài

   zhī

    

   hóng
   yuàn
   zhuó

    
   jǐn

   qún
   huā
   zhī
   ruǐ
    
   bīng
   jiāo
   zhī

    
   qìn
   fāng
   zhī
   quán
    
   fēng

   zhī
   míng
    

   zhě
   suī
   wēi
    
   liáo


   chéng
   shēn
   xìn
    
   nǎi
   zhì


   bái

   gōng
   zhōng


   qiū
   yàn

   róng

   ér
   zhī
   qián
   yuē
    
  • 
    
    
    
   tīng
   chē
   guǐ
   ér    

   luán


   zhēng

    
  • 
    
    
    
   rén
    
   tiān
   lài

   yún
   dāng
    
   niǎo
   jīng
   sàn
   ér
   fēi
    

   shà
   zhá

   xiǎng
    
   zhì
   āi

   shì
   dǎo
    
   chéng   xiáng
    


   āi
   zāi
    
   shàng
   xiǎng
    
参考书籍:-
  《芙蓉女儿诔》拼音版
  图片版
  《芙蓉女儿诔》拼音版
  全文详解
  多音字参考列表:
  拼音 图片 文档 纠错/留言(0条)
  欢迎留言/纠错(共有信息0条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  电脑版
  古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明