返回 电脑版
《促织》拼音版,可打印(蒲松龄)-文言文
原文/译文 拼音/详解纠错评论
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • zhī
 • 
  [
  qīng
   
  ]

  sōng
  líng
 • 
   
   
   

  yǒu
  chéng
  míng
  zhě
   
  cāo
  tóng


   
  jiǔ

  shòu
   
  wéi
  rén


   
  suì
  wéi
  huá

  bào
  chōng

  zhèng

   
  bǎi

  yíng
  móu

  néng
  tuō
   

  zhōng
  suì
   

  chǎn
  lěi
  jìn
   
  huì
  zhēng

  zhī
   
  chéng

  gǎn
  liǎn

  kǒu
   
  ér
  yòu

  suǒ
  péi
  cháng
   
  yōu
  mèn


   

  yuē
   
   
     xíng
  sōu

   

  yǒu
  wàn

  zhī

   
   
  chéng
  rán
  zhī
   
  zǎo
  chū

  guī
   

  zhú
  tǒng
  tóng

  lóng
   

  bài

  cóng
  cǎo
  chù
   
  tàn
  shí

  xué
     shī
        sān
  liǎng
  tóu
   
  yòu
  liè
  ruò

  zhōng

  kuǎn
   
  zǎi
  yán
  xiàn
  zhuī

   
  xún

   
  zhàng
  zhì
  bǎi
   
  liǎng

  jiān
  nóng
  xuè
  liú

   
  bìng
  chóng


  néng
  xíng
  zhuō

   
  zhuǎn

  chuáng
  tóu
   
  wéi


  jìn
   
 • 
   
   
   
  shí
  cūn
  zhōng
  lái

  tuó
  bèi

   
  néng

  shén

   
  chéng
  wèn
   
  jiàn
  hóng

  bái

   
  tián

  mén

   


  shè
   


  shì
  chuí
  lián
   
  lián
  wài
  shè
  xiāng

   
  wèn
  zhě
  ruò
  xiāng

  dǐng
   
  zài
  bài
   

  cóng
  páng
  wàng
  kōng
  dài
  zhù
   
  chún
  wěn


   

  zhī


   


  sǒng


  tīng
   
  shǎo
  jiàn
   
  lián
  nèi
  zhì

  zhǐ
  chū
   

  dào
  rén

  zhōng
  shì
   

  háo

  shuǎng
   
  chéng


  qián
  àn
  shàng
   
  fén
  bài

  qián
  rén
   
  shí
  qǐng
   
  lián
  dòng
   
  piàn
  zhǐ
  pāo
  luò
   
  shí
  shì
  zhī
   
  fēi

  ér
  huà
   
  zhōng
  huì
  diàn
  殿

   
  lèi
  lán

   
  hòu
  xiǎo
  shān
  xià
   
  guài
  shí
  luàn

   
  zhēn
  zhēn
  cóng

   
  qīng

  tóu

  yān
   
  páng


   
  ruò
  jiāng
  tiào

   
  zhǎn
  wán


  xiǎo
   
  rán


  zhī
   
  yǐn
  zhōng
  xiōng
  huái
  怀
   
  zhé
  cáng
  zhī
   
  guī

  shì
  chéng
   
 • 
   
   
   
  chéng
  yǒu

  jiǔ
  suì
   
  kuī


  zài
   
  qiè

  pén
   
  chóng
  yuè
  zhì
  jìng
  chū
   
  xùn


  zhuō
     shǒu
   


  luò

  liè
   


  jiù

   
  ér

   

  gào

   

  wén
  zhī
   
  miàn

  huī

   

  jīng
  yuē
   
   

  gēn
   


  zhì

   
  ér
  wēng
  guī
   
  suàn
  ěr
   
   
  ér

  ér
  chū
   
 • 
   
   
   
  chéng
  fǎn


  niàn
   


  jiāo

  liè
  chóng
  suǒ

   

  zhān
  jǐng
  zhuàng
   

  cūn
  dōng  zhēn


   
  nǎi
  qiǎng


  zhàng
   
  zhí  hòu
   
  yǒu

  líng
  wèi

   
  xún
  líng
  ér
  zǒu
   
  jiàn
  dūn
  shí
  lín
  lín
   
  yǎn
  rán
  lèi
  huà
   
  suì

  hāo
  lái
  zhōng

  tīng

  xíng
   

  xún
  zhēn
  jiè
   
  ér
  xīn

  ěr


  qióng
   
  jué

  zōng
  xiǎng
   
  míng
  sōu
  wèi

   

  lài
  tóu


  rán
  yuè

   
  chéng

  è
   

  zhú
  chèn
  zhī
   


  cǎo
  jiān
   
  niè


  qiú
   
  jiàn
  yǒu
  chóng


  gēn
   


  zhī
   

  shí
  xué
  zhōng
   
  tiàn

  jiān
  cǎo
   

  chū
   

  tǒng
  shuǐ
  guàn
  zhī
   
  shǐ
  chū
   
  zhuàng

  jùn
  jiàn
   
  zhú
  ér

  zhī
   
  shěn
  shì
   

  shēn
  xiū
  wěi
   
  qīng
  xiàng
  jīn
  chì
   


   
  lóng
  guī
   

  jiā
  qìng

   
  suī
  lián
  chéng
  gǒng


  chì

   
  shàng

  pén
  ér
  yǎng
  zhī
   
  xiè
  bái

  huáng
   
  bèi


  ài
   
  liú
  dài
  xiàn

   


  guān

   
 • 
   
   
   
  xuān

  jiān
   
  gōng
  zhōng
  shàng

  zhī
  zhī

   
  suì
  zhēng
  mín
  jiān
     fēi

  西
  chǎn
   
  yǒu
  huà
  yīn
  lìng

  mèi
  shàng
  guān
   


  tóu
  jìn
   
  shì
  shǐ
  使
  dòu
  ér
  cái
   
  yīn

  cháng
  gòng
   
  lìng


  zhī

  zhèng
   
  shì
  zhōng
  yóu
  xiá
  ér

  jiā
  zhě
  lóng
  yǎng
  zhī
   
  áng

  zhí
   

  wéi

  huò
   


  huá
  xiá
   
  jiǎ


  liǎn
  dīng
  kǒu
   
  měi


  tóu
   
  zhé
  qīng
  shù
  jiā
  zhī
  chǎn
   
 • 
   
   
   


  jìn
  zǎi
   
  zǎi
  jiàn

  xiǎo
   


  chéng
   
  chéng
  shù


   
  zǎi

  xìn
   
  shì


  chóng
  dòu
   
  chóng
  jìn

   
  yòu
  shì
  zhī

   
  guǒ

  chéng
  yán
   
  nǎi
  shǎng
  chéng
   
  xiàn
  zhū

  jūn
   

  jūn

  yuè
   

  jīn
  lóng
  jìn
  shàng
   

  shū

  néng
   


  gōng
  zhōng
   

  tiān
  xià
  suǒ
  gòng

  dié
   
  táng
  láng
   
  yóu


   
  qīng

  é

  qiè

  zhuàng
  biàn
  shì
  zhī
   

  chū

  yòu
  zhě
   
  měi
  wén
  qín

  zhī
  shēng
   

  yīng
  jié
  ér

   


  zhī
   
  shàng

  jiā
  yuè
   
  zhào


  chén
  míng


  duàn
   

  jūn

  wàng
  suǒ

   


   
  zǎi

  zhuó

  wén
   
  zǎi
  yuè
   
  miǎn
  chéng

   
  yòu
  zhǔ
  xué
  shǐ
  使  xiáng
   
  hòu
  suì

   
  chéng

  jīng
  shén

  jiù
   

  yán
  shēn
  huà

  zhī
   
  qīng
  jié
  shàn
  dòu
   
  jīn
  shǐ

  ěr
   

  jūn

  hòu
  lài
  chéng
   

  shù
  nián
   
  tián
  bǎi
  qǐng
   
  lóu

  wàn
  chuán
   
  niú
  yáng

  qiào

  qiān

   

  chū
  mén
   
  qiú

  guò
  shì
  jiā
  yān
   
 • 
   
   
   
  cūn
  zhōng
  shào
  nián
  hào
  shì
  zhě
   
  xùn
  yǎng

  chóng
   

  míng
   
  xiè

  qīng
   
   
  jué
   


  shèng
   


  zhī

  wéi

   
  ér
  gāo

  zhí
   


  shòu
  zhě
   
  jìng
  zào

  fǎng
  访
  chéng
   
  shì
  chéng
  suǒ

   
  yǎn
  kǒu


  ér
  xiào
   
  yīn
  chū

  chóng
   


  lóng
  zhōng
   
  chéng
  shì
  zhī
   
  páng
  rán
  xiū
  wěi
   

  zēng
  cán
  zuò
   

  gǎn

  jiào
   
  shào
  nián

  qiǎng
  zhī
   

  niàn

  liè

  zhōng

  suǒ
  yòng
   


  pīn


  xiào
   
  yīn


  dǒu
  pén
   
  xiǎo
  chóng


  dòng
   
  chǔn
  ruò


   
  shào
  nián
  yòu

  xiào
   
  shì

  zhū
  liè
  máo
  liáo

  chóng

   
  réng

  dòng
   
  shào
  nián
  yòu
  xiào
   

  liáo
  zhī
   
  chóng
  bào

   
  zhí
  bēn
   
  suì
  xiāng
  téng

   
  zhèn
  fèn
  zuò
  shēng
   
  é
  jiàn
  xiǎo
  chóng
  yuè

   
  zhāng
  wěi
  shēn

   
  zhí


  lǐng
   
  shào
  nián

  hài
   

  jiě
  lìng
  xiū
  zhǐ
   
  chóng
  qiào
  rán
  jīn
  míng
   

  bào
  zhǔ
  zhī
   
  chéng


   
  fāng
  gòng
  zhān
  wán
   


  piē
  lái
   
  jìng
  jìn

  zhuó
   
  chéng
  hài

  è

   
  xìng
  zhuó

  zhòng
   
  chóng
  yuè

  chǐ
  yǒu
  zhǐ
   

  jiàn
  jìn
   
  zhú

  zhī
   
  chóng

  zài
  zhuǎ
  xià

   
  chéng
  cāng


  zhī
  suǒ
  jiù
   
  dùn

  shī

   
  xuán
  jiàn

  shēn
  jǐng
  bǎi

   
  lín
  shì
   

  chóng

  guān
  shàng
   

  dīng

  shì
   
  chéng

  jīng

   
  duō
  zhì
  lóng
  zhōng
   
 • 
   
   
   
  wèi

   
  chéng
  guī
   
  wén

  yán
   

  bèi
  bīng
  xuě
   

  suǒ
  ér
   
  ér
  miǎo
  rán

  zhī
  suǒ
  wǎng
   

  ér


  shī

  jǐng
   
  yīn
  ér
  huà

  wéi
  bēi
   
  qiāng


  jué
   


  xiàng

   
  máo
  shè

  yān
   
  xiāng
  duì

  rán
   


  liáo
  lài
   

  jiāng

   

  ér
  gǎo
  zàng
   
  jìn

  zhī
   


  chuò
  rán
   

  zhì

  shàng
   
  bàn   


  xīn
  shāo
  wèi
   
  dàn
  ér
  shén

  chī

   
  yǎn
  yǎn

  shuì
   
  chéng


  shuài
  lóng

   


  duàn
  shēng
  tūn
   
  ér
  wéi
  niàn
   

  hūn

  shǔ
   


  jiāo
  jié
   
  dōng


  jià
   
  jiāng

  cháng
  chóu
   

  wén
  mén
  wài
  chóng
  míng
   
  jīng

  chān
  shì
   
  chóng
  wǎn
  rán
  shàng
  zài
   

  ér

  zhī
   

  míng
  zhé
  yuè

   
  xíng
  qiě

   

  zhī

  zhǎng
   

  ruò


   
  shǒu
  cái

   

  yòu
  chāo

  ér
  yuè
   


  zhī
   
  zhé
  guò
  qiáng

   


  suǒ
  zài
   
  pái
  huái


   
  jiàn
  chóng


  shàng
   
  shěn

  zhī
   
  duǎn
  xiǎo
   
  hēi
  chì

   
  dùn
  fēi
  qián

   
  chéng


  xiǎo
   
  liè
  zhī
   
  wéi
  páng
  huáng
  zhān

   
  xún
  suǒ
  zhú
  zhě
   

  shàng
  xiǎo
  chóng

  yuè
  luò
  jīn
  xiù
  jiān
   
  shì
  zhī
   
  xíng
  ruò

  gǒu
   
  méi
  huā
  chì
   
  fāng
  shǒu
   
  cháng
  jìng
   


  liáng
   

  ér
  shōu
  zhī
   
  jiāng
  xiàn
  gōng
  táng
   
  zhuì
  zhuì
  kǒng

  dāng

   

  shì
  zhī
  dòu

  chān
  zhī
   
 • 
   
   
   

  shǐ
  shì
  yuē
   
   
  tiān

  ǒu
  yòng


   
  wèi


  guò


  wàng
   
  ér
  fèng
  xíng
  zhě

  wéi
  dìng

   
  jiā

  guān
  tān

  nüè
   
  mín

  tiē

  mài
  ér
   
  gèng

  xiū
  zhǐ
   

  tiān


  kuǐ

   
  jiē
  guān
  mín
  mìng
   
   

  shì
  chéng
  shì  pín
   


  zhī

   
  qiú

  yáng
  yáng
   
  dāng

  wéi

  zhèng
   
  shòu


  shí
     zhì

  zāi
   
  tiān
  jiāng

  chóu
  zhǎng
  hòu
  zhě
   
  suì
  shǐ
  使

  chén
   
  lìng
  yǐn
   
  bìng
  shòu

  zhī
  ēn
  yìn
   
  wén
  zhī
   

  rén
  fēi
  shēng
   
  xiān


  quǎn
   
  xìn

   
   
参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《普通高中教科书 语文》必修 下册 人民教育出版社,
  《促织》拼音版
  图片版
  《促织》拼音版
  全文详解
  多音字参考列表:
  拼音 图片 文档 纠错/留言(19条)
  欢迎留言/纠错(共有信息19条))

  网友留言
   【第13楼】贡献条目若将跳舞,非若将跃舞
   古文之家网友:122.24.***发表于(2024/4/20)
   【第13_1楼】参照人民教育出版社的《高中语文必修下册》第(120)页 内容。本文已对相关内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
   古文之家网友【古文之家】.***发表于(2024/4/22)
   【第12楼】贡献条目二段中“靡计不施”的靡意为“没有”,应该是三声吧。八段中的靡应也为三声。
   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/5/16)
   【第12_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(985)页 内容。前者作无,没有的意思。后者作倒下,均为三声。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为《促织》拼音版注音所作出的贡献。
   古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/5/18)
   【第11楼】若将跳舞,非若将跃舞
   古文之家网友:219.14.***发表于(2024/5/1)
   【第10楼】很难找到疑难字读音 建议标红疑难字音
   古文之家网友柠球小白的牛4.***发表于(2023/5/12)
   【第9楼】超级方便爱了爱了
   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/4/20)
   【第8楼】贡献条目大佛阁真逼似
   古文之家网友神斩7I:12.***发表于(2022/10/1)
   【第8_1楼】非常感谢来自热心读者{神斩7I:125.39.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为《促织》注音所作出的贡献。
    古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/5/18)
    【第7楼】贡献条目提竹筒铜丝笼
    古文之家网友柠檬香蜂草s:.***发表于(2022/4/12)
    【第7_1楼】非常感谢来自热心读者{柠檬香蜂草s:111。32。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
     古文之家网友【古文之家】.***发表于(2022/4/12)
     【第6楼】贡献条目第八段,教科书上的是“怒诃成”
     古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/3/15)
     【第6_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:124。95。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
      古文之家网友【古文之家】.***发表于(2022/3/16)
      【第5楼】如被(bèi)冰雪,不是pī,bèi有覆盖意
      古文之家网友Hhhhhh1.***发表于(2022/5/28)
      【第4楼】靡读mi,第二声
      古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/5/24)
      【第3楼】填塞sai一声不是四声
      古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/1/29)
      【第3_1楼】可参照上海辞书出版社的《大辞海 词语卷》第(3460)页 内容。
      古文之家网友【古文之家】.***发表于(2022/1/29)
      【第2楼】没有拼音版吗
      古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/4/16)
      【第1楼】不全啊
      古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/2/23)
     电脑版
     古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明