返回 电脑版
《人间词话七则》拼音版,可打印(王国维)-文言文
原文/译文 拼音/详解纠错评论
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • rén
  jiān

  huà


 • wáng
  guó
  wéi
 • 
   
   
   

  zhì

  hòu
  zhǔ
  ér
  yǎn
  jiè
  shǐ

   
  gǎn
  kǎi
  suì
  shēn
   
  suì
  biàn
  líng
  gōng
  zhī

  ér
  wéi
  shì


  zhī

   
  zhōu
  jiè
  cún
  zhì
  zhū
  wēn
  wéi
  zhī
  xià
   

  wéi
  diān
  dǎo
  hēi
  bái

   
   

  shì
  rén
  shēng
  cháng
  hèn
  shuǐ
  cháng
  dōng
   
   
   
  liú
  shuǐ
  luò
  huā
  chūn


   
  tiān
  shàng
  rén
  jiān
   
   
   
  jīn
  quán
   
   
  huàn
  huā
   
   
  néng
  yǒu


  xiàng

   
 • 
   
   
   
  jìng
  jiè
  yǒu

  xiǎo
   


  shì
  ér
  fēn
  yōu
  liè
   
     ér
  chū
   
  wēi
  fēng
  yàn

  xié
     ruò
   
  luò

  zhào


   

  míng
  fēng
  xiāo
  xiāo
   
   
   
  bǎo
  lián
  xián
  guà
  xiǎo
  yín
  gōu
     ruò
   

  shī
  lóu
  tái
   
  yuè

  jīn

   

   
 • 
   
   
   

  jiā
  zhī
  zuò
   

  yán
  qíng


  qìn
  rén
  xīn

   

  xiě
  jǐng


  huò
  rén
  ěr

   


  tuō
  kǒu
  ér
  chū
   

  jiǎo
  róu
  zhuāng
  shù
  zhī
  tài
   


  suǒ
  jiàn
  zhě
  zhēn
   
  suǒ
  zhī
  zhě
  shēn

   
  shī

  jiē
  rán
   
  chí


  héng

  jīn
  zhī
  zuò
  zhě
   

   
 • 
   
   
   

  jīn
  zhī
  chéng

  shì

   

  xué
  wèn
  zhě
   
  wǎng

  jīng
  guò
  sān
  zhǒng
  zhī
  jìng
  jiè
   
   
  zuó


  西
  fēng
  diāo

  shù
   

  shàng
  gāo
  lóu
   
  wàng
  jìn
  tiān


   
     jìng
  jiè

   
   

  dài
  jiàn
  kuān
  zhōng

  huǐ
   
  wèi

  xiāo

  rén
  qiáo
  cuì
   
   


  èr
  jìng
  jiè

   
   
  zhòng

  xún

  qiān
  bǎi

   

  rán
  huí
  shǒu
   

  rén
  què
  zài
   
  dēng
  huǒ
  lán
  shān
  chù
   
   


  sān
  jìng
  jiè

   

  děng

  jiē
  fēi


  rén

  néng
  dào
   
  rán
  jiě
  shì
  zhū

   
  kǒng
  wéi
  yàn
  ōu
  zhū
  gōng
  suǒ   
 • 
   
   
   
  jìng
  fēi

  wèi
  jǐng


   


  āi

   

  rén
  xīn
  zhōng
  zhī

  jìng
  jiè
   

  néng
  xiě
  zhēn
  jǐng

   
  zhēn
  gǎn
  qíng
  zhě
   
  wèi
  zhī
  yǒu
  jìng
  jiè
   
  fǒu

  wèi
  zhī

  jìng
  jiè
   
  • 
    
    
    
   yǒu
   yǒu

   zhī
   jìng
    
   yǒu


   zhī
   jìng
    
    
   lèi
   yǎn
   wèn
   huā
   huā


    
   luàn
   hóng
   fēi
   guò
   qiū
   qiān

    
    
    

   kān

   guǎn

   chūn
   hán
    

   juān
   shēng

   xié
   yáng

    
    
   yǒu

   zhī
   jìng

    
    
   cǎi

   dōng

   xià
    
   yōu
   rán
   jiàn
   nán
   shān
    
    
    
   hán

   dàn
   dàn

    
   bái
   niǎo
   yōu
   yōu
   xià
    
    


   zhī
   jìng

    
   yǒu

   zhī
   jìng
    


   guān

       jiē
   zhuó

   zhī

   cǎi
    


   zhī
   jìng
    


   guān

    


   zhī

   zhě
   wéi

    

   zhě
   wéi

    

   rén
   wéi

    
   xiě
   yǒu

   zhī
   jìng
   zhě
   wéi
   duō
    
   rán
   wèi
   shǐ

   néng
   xiě


   zhī
   jìng
    

   zài
   háo
   jié
   zhī
   shì
   néng

   shù

   ěr
    
  • 
    
    
    
   shī
   rén
   duì

   zhòu
   rén
   shēng
    
   nèi
    
   yòu

   chū


   wài
       nèi
    

   néng
   xiě
   zhī
    
   chū


   wài
    

   néng
   guān
   zhī
       nèi
    

   yǒu
   shēng

    
   chū


   wài
    

   yǒu
   gāo
   zhì
    
   měi
   chéng
   néng

   ér

   chū
    
   bái
   shí

   jiàng
    


   èr
   shì
   jiē
   wèi
   mèng
   jiàn
    
参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《人间词话七则》拼音版
  图片版
  《人间词话七则》拼音版
  多音字参考列表:
  拼音 图片 文档 纠错/留言(0条)
  欢迎留言/纠错(共有信息0条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  电脑版
  古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明