返回 电脑版
《金刚经上集》拼音版,可打印(姚秦三藏法师鸠摩罗什)-文言文
原文/译文 拼音/详解纠错评论
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • jīn
  gāng
  jīng
 • 
  [
  nán
  běi
  cháo
   
  ]
  yáo
  qín
  sān
  zàng

  shī
  jiū

  luó
  shí
 • 
   
   
   

  gào   
  zhū

   
  yīng

  shì
  xiáng


  xīn
   
  suǒ
  yǒu

  qiè
  zhòng
  shēng
  zhī
  lèi
   
  ruò
  luǎn
  shēng
   
  ruò
  tāi
  shēng
   
  ruò
  shī
  湿
  shēng
   
  ruò
  huà
  shēng
   
  ruò
  yǒu

   
  ruò


   
  ruò
  yǒu
  xiǎng
   
  ruò

  xiǎng
   
  ruò
  fēi
  yǒu
  xiǎng
   
  ruò
  fēi

  xiǎng
   

  jiē
  lìng  niè
  pán
  ér
  miè

  zhī
   

  shì
  miè


  liàng

  shù

  biān
  zhòng
  shēng
   
  shí

  zhòng
  shēng

  miè

  zhě
         
  ruò


  yǒu

  xiàng
   
  rén
  xiàng
   
  zhòng
  shēng
  xiàng
   
  shòu
  寿
  zhě
  xiàng
   

  fēi


   
 • 
   
   
      


  yún

   
  ruò
  rén
  mǎn
  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè

  bǎo
   

  yòng

  shī
   
  shì
  rén
  suǒ   
  nìng
  wéi
  duō
  fǒu
     yán
   
  shèn
  duō
   
  shì
  zūn
      
  shì  fēi


  xìng
   
  shì


  lái
  shuō


  duō
   
  ruò

  yǒu
  rén
   


  jīng
  zhōng
  shòu
  chí
  nǎi
  zhì  děng
   
  wèi

  rén
  shuō
   


  shèng

         

  qiè
  zhū

   

  zhū

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān   
  jiē
  cóng

  jīng
  chū
      
  suǒ
  wèi


  zhě
   

  fēi


   
 • 
   
   
      

  héng

  zhōng
  suǒ
  yǒu
  shā
  shù
   

  shì
  shā
  děng
  héng

   


  yún

   
  shì
  zhū
  héng

  shā
   
  níng
  wéi
  duō
  fǒu
     yán
   
  shèn
  duō
   
  shì
  zūn
   
  dàn
  zhū
  héng

  shàng
  duō

  shù
   

  kuàng

  shā
      

  jīn
  shí
  yán
  gào

   
  ruò
  yǒu
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   


  bǎo
  mǎn
  ěr
  suǒ
  héng

  shā
  shù
  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè
   

  yòng

  shī
   


  duō
  fǒu
     yán
   
  shèn
  duō
   
  shì
  zūn
   

  gào   
  ruò
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   


  jīng
  zhōng
   
  nǎi
  zhì
  shòu
  chí  děng
   
  wèi

  rén
  shuō
   
  ér   
  shèng
  qián


   
 • 
   
   
   


      
   
  yīng

  suǒ
  zhù
  xíng


  shī
   
  suǒ
  wèi

  zhù


  shī
   

  zhù
  shēng

  xiāng

  wèi

  chù  shī
      


  yīng

  shì

  shī
   

  zhù

  xiàng
      
  ruò  zhù
  xiàng

  shī
   


  liáng
      


  yún

   
  dōng
  fāng

  kōng


  liàng
  fǒu
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
      
  nán

  西
  běi
  fāng
   

  wéi
  shàng
  xià
   

  kōng


  liàng
  fǒu
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
        zhù
  xiàng

  shī
   

  shì
     liàng
      


  dàn
  yīng

  suǒ
  jiào
  zhù
   
 • 
   
   
      


  yún

   


  shēn
  xiàng
  jiàn

  lái
  fǒu
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
     shēn
  xiàng

  jiàn

  lái
      

  lái
  suǒ
  shuō
  shēn
  xiàng
   

  fēi
  shēn
  xiàng
   

  gào   
  fán
  suǒ
  yǒu
  xiàng
   
  jiē
  shì

  wàng
   
  ruò
  jiàn
  zhū
  xiàng
  fēi
  xiàng
   

  jiàn

  lái
   
 • 
   
   
      


  yún

   

  tuó
  huán
  néng
  zuò
  shì
  niàn
     tuó
  huán
  guǒ
  fǒu
     yán
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
      

  tuó
  huán
  míng
  wéi

  liú
   
  ér

  suǒ

     shēng
  xiāng
  wèi
  chù

   
  shì
  míng

  tuó
  huán
      


  yún

   

  tuó
  hán
  néng
  zuò
  shì
  niàn
     tuó
  hán
  guǒ
  fǒu
     yán
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
      

  tuó
  hán
  míng

  wǎng
  lái
   
  ér
  shí

  wǎng
  lái
   
  shì
  míng

  tuó
  hán
      


  yún

   
  ā

  hán
  néng
  zuò
  shì
  niàn
   


  ā

  hán
  guǒ
  fǒu
     yán
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
      
  ā

  hán
  míng
  wéi

  lái
   
  ér
  shí


  lái
   
  shì

  míng
  ā

  hán
      


  yún

   
  ā
  luó
  hàn
  néng
  zuò
  shì
  niàn
   


  ā
  luó
  hàn
  dào
  fǒu
     yán
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
      
  shí

  yǒu

  míng
  ā
  luó
  hàn
   
  shì
  zūn
   
  ruò
  ā
  luó
  hàn
  zuò
  shì
  niàn
   


  ā
  luó
  hàn
  dào
   

  wèi
  zhuó


  rén

  zhòng
  shēng

  shòu
  寿
  zhě
   
  shì
  zūn
   

  shuō  zhèng
  sān
  mèi
   
  rén
  zhōng
  zuì
  wéi


   
  shì
  ā
  luó
  hàn
   
  shì
  zūn
   


  zuò
  shì
  niàn
   

  shì


  ā
  luó
  hàn
   
  shì
  zūn
   

  ruò
  zuò
  shì
  niàn
   


  ā
  luó
  hàn
  dào
   
  shì
  zūn


  shuō   
  shì
  yào
  ā
  lán

  héng
  zhě
   
  shí

  suǒ
  héng
   
  ér
  míng   
  shì
  yào
  ā
  lán

  héng
   
 • 
   
   
     bái

  yán
   
  shì
  zūn
   

  yǒu
  zhòng
  shēng
   

  wén

  shì
  yán
  shuō
  zhāng

   
  shēng
  shí
  xìn
  fǒu
   

  gào   

  zuò
  shì
  shuō
   

  lái
  miè
  hòu
   
  hòu

  bǎi
  suì
   
  yǒu
  chí
  jiè
  xiū

  zhě
   


  zhāng

   
  néng
  shēng
  xìn
  xīn
   


  wéi
  shí
   
  dāng
  zhī
  shì
  rén
   
  èr

  sān  ér
  zhòng
  shàn
  gēn
     liàng
  qiān
  wàn

  suǒ
  zhòng
  zhū
  shàn
  gēn
   
  wén
  shì
  zhāng

   
  nǎi
  zhì

  niàn
  shēng
  jìng
  xìn
  zhě
      

  lái

  zhī

  jiàn
   
  shì
  zhū
  zhòng
  shēng
   


  shì

  liàng


      
  shì
  zhū
  zhòng
  shēng  xiàng
   
  rén
  xiàng
   
  zhòng
  shēng
  xiàng
   
  shòu
  寿
  zhě
  xiàng
   


  xiàng
   


  fēi

  xiàng
      
  shì
  zhū
  zhòng
  shēng
   
  ruò
  xīn

  xiàng
   

  wèi
  zhuó

  rén
  zhòng
  shēng
  shòu
  寿
  zhě
   
  ruò


  xiàng
   

  zhuó

  rén
  zhòng
  shēng
  shòu
  寿
  zhě
      
  ruò

  fēi

  xiàng
   

  zhuó

  rén
  zhòng
  shēng
  shòu
  寿
  zhě
   
  shì


  yīng


   

  yīng

  fēi

   

  shì


   

  lái
  cháng
  shuō
   

  děng

  qiū
   
  zhī

  shuō

     zhě
   

  shàng
  yīng
  shě
   

  kuàng
  fēi

   
 • 
   
   
   


      
  suí
  shuō
  shì
  jīng
   
  nǎi
  zhì  děng
   
  dāng
  zhī

  chù
   

  qiè
  shì
  jiān
  tiān

  rén

  ā
  xiū
  luó
   
  jiē
  yīng
  gòng
  yǎng
     miào
   

  kuàng
  yǒu
  rén
   
  jìn
  néng
  shòu
  chí

  sòng
      
  dāng
  zhī
  shì
  rén
   
  chéng
  jiù
  zuì
  shàng  yǒu
  zhī

   
  ruò
  shì
  jīng
  diǎn
  suǒ
  zài
  zhī
  chù
   

  wéi
  yǒu

   
  ruò
  zūn
  zhòng


   
  • 
    
    
    

   shì

   wén
    

   shí

   zài
   shě
   wèi
   guó
    

   shù   yuán
       qiū
   zhòng
    
   qiān
   èr
   bǎi

   shí
   rén

    
   ěr
   shí
   shì
   zūn
    
   shí
   shí
    
   zhuó

   chí

    

   shě
   wèi

   chéng

   shí
    


   chéng
   zhōng
    
    
   huán
   zhì
   běn
   chù
    
   fàn
   shí

    
   shōu


        

   zuò
   ér
   zuò
    
  • 
    
    
        


   yún

    

   lái

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān    

   lái
   yǒu
   suǒ
   shuō


       yán
    


   jiě

   suǒ
   shuō

    

   yǒu
   dìng

    
   míng
   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


    


   yǒu
   dìng

    

   lái

   shuō
        

   lái
   suǒ
   shuō

    
   jiē    


   shuō
    
   fēi

   fēi
   fēi

    
   suǒ

   zhě

    

   qiè
   xián
   shèng
    
   jiē


   wéi

   ér
   yǒu
   chā
   bié
    
  • 
    
    
    

   gào    


   yún

    

   lái

   zài
   rán
   dēng

   suǒ
    


   yǒu
   suǒ

   fǒu
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
    

   lái
   zài
   rán
   dēng

   suǒ
    


   shí

   suǒ

        


   yún

    


   zhuāng
   yán


   fǒu
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
        
   zhuāng
   yán


   zhě
    

   fēi
   zhuāng
   yán
    
   shì
   míng
   zhuāng
   yán
    
   shì
    
   zhū

    
   yīng

   shì
   shēng
   qīng
   jìng
   xīn
    

   yīng
   zhù

   shēng
   xīn
    

   yīng
   zhù
   shēng
   xiāng
   wèi
   chù

   shēng
   xīn
    
   yīng

   suǒ
   zhù
   ér
   shēng

   xīn
        


   yǒu
   rén
    
   shēn   shān
   wáng
    


   yún

    
   shì
   shēn
   wéi

   fǒu
       yán
    
   shèn

    
   shì
   zūn
        

   shuō
   fēi
   shēn
    
   shì
   míng

   shēn
    
  • 
    
  • 
    
    
    
   shí

   zhǎng
   lǎo    
   zài

   zhòng
   zhōng
    

   cóng
   zuò

    
   piān
   tǎn
   yòu
   jiān
    
   yòu

   zhuó

    

   zhǎng
   gōng
   jìng
    
   ér
   bái

   yán
    

   yǒu

   shì
   zūn
    

   lái
   shàn

   niàn
   zhū


    
   shàn

   zhǔ
   zhū


    
   shì
   zūn
    
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   xīn
    
   yún

   yīng
   zhù
    
   yún

   xiáng


   xīn
    

   yán
    
   shàn
   zāi
   shàn
   zāi
        


   suǒ
   shuō
    

   lái
   shàn

   niàn
   zhū


    
   shàn

   zhǔ
   zhū


    

   jīn

   tīng
    
   dāng
   wèi

   shuō
    
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   xīn
    
   yīng

   shì
   zhù
    

   shì
   xiáng


   xīn
    
   wéi
   rán
    
   shì
   zūn
    
   yuàn
   yào

   wén
    
  • 
    
    
    
   ěr
   shí
       bái

   yán
    
   shì
   zūn
    
   dāng

   míng

   jīng
    

   děng
   yún

   fèng
   chí
    

   gào    
   shì
   jīng
   míng
   wéi
   jīn
   gāng   luó

    

   shì
   míng

    

   dāng
   fèng
   chí
    
   suǒ

   zhě

        

   shuō   luó

    

   fēi   luó

    
   shì
   míng   luó

        


   yún

    

   lái
   yǒu
   suǒ
   shuō

   fǒu
       bái

   yán
    
   shì
   zūn
    

   lái

   suǒ
   shuō
        


   yún

    
   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè
   suǒ
   yǒu
   wēi
   chén
    
   shì
   wéi
   duō
   fǒu
       yán
    
   shèn
   duō
    
   shì
   zūn
        
   zhū
   wēi
   chén
    

   lái
   shuō
   fēi
   wēi
   chén
    
   shì
   míng
   wēi
   chén
    

   lái
   shuō
   shì
   jiè
    
   fēi
   shì
   jiè
    
   shì
   míng
   shì
   jiè
        


   yún

    


   sān
   shí
   èr
   xiàng
   jiàn

   lái
   fǒu
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
       sān
   shí
   èr
   xiàng

   jiàn

   lái
        

   lái
   shuō
   sān
   shí
   èr
   xiàng
    

   shì
   fēi
   xiàng
    
   shì
   míng
   sān
   shí
   èr
   xiàng
        
   ruò
   yǒu
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    

   héng

   shā
   děng
   shēn
   mìng

   shī
    
   ruò

   yǒu
   rén
    


   jīng
   zhōng
    
   nǎi
   zhì
   shòu
   chí   děng
    
   wèi

   rén
   shuō
    


   shèn
   duō
    
参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《金刚经上集》拼音版
  图片版
  《金刚经上集》拼音版
  多音字参考列表:
  拼音 图片 文档 纠错/留言(5条)
  欢迎留言/纠错(共有信息5条))

  网友留言
   【第3楼】贡献条目般若,注音有误
   古文之家网友侯业培:183.***发表于(2023/3/19)
   【第3_1楼】非常感谢来自热心读者{侯业培:183.232.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
    古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/3/20)
    【第2楼】为什么完整的图片版下载不下来呢
    古文之家网友:221.17.***发表于(2023/4/11)
    【第2_1楼】点击图片,会弹出大图,保存就好。
     古文之家网友【古文之家】.***发表于(2023/4/11)
     【第1楼】这是玄奘译本
     古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/28)
    电脑版
    古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明