返回 电脑版
《菜根谭·应酬》拼音版,可打印(洪应明)-文言文
原文/译文 拼音/详解纠错评论
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • cài
  gēn
  tán
   
  ·
  yìng
  chóu
 • 
  [
  míng
   
  ]
  hóng
  yìng
  míng
 • 
   
   
   
  shì
  jūn


  rén


     shí
   
  míng
   


  míng


  sǔn
   
  shì


  yōu
  guó
  wèi
  mín
   
  dāng
  yǒu

  xīn
   

  dāng
  yǒu


   
  yǒu  huǐ
  lái
   
 • 
   
   
   
  jiù

  bài
  zhī
  shì
  zhě
   


  lín

  zhī

   
  xiū
  qīng


  biān
   

  chuí
  chéng
  zhī
  gōng
  zhě
   

  wǎn
  shàng
  tān
  zhī
  zhōu
   

  shǎo
  tíng

  zhào
   
 • 
   
   
   
  shào
  nián
  de
  rén
   

  huàn


  fèn
  xùn
   
  cháng
  huàn
  fèn
  xùn
  ér
  chéng

  mǎng
   

  dāng


  zào
  xīn
   
  lǎo
  chéng
  de
  rén
   

  huàn


  chí
  zhòng
   
  cháng
  huàn

  chí
  zhòng
  ér
  chéng
  tuì
  退
  suō
   

  dāng
  zhèn

  duò

   
 • 
   
   
   
  cāng
  yíng


   
  jié

  jié

   
  nán

  chǔ
  hòu
  zhī
  xiū
   
  luó
  niǎo

  sōng
   
  gāo

  gāo

   
  wèi
  miǎn
  yǎng
  pān
  zhī
  chǐ
   
  suǒ

  jūn

  nìng

  fēng
  shuāng

  xié
   

  wéi

  niǎo
  qīn
  rén
   
 • 
   
   
   
  shǐ
  使
  rén
  yǒu
  miàn
  qián
  zhī

   

  ruò
  shǐ
  使


  bèi
  hòu
  zhī
  huǐ
   
  shǐ
  使
  rén
  yǒu
  zhà
  jiāo
  zhī
  huān
   

  ruò
  shǐ
  使


  jiǔ
  chǔ
  zhī
  yàn
   
 • 
   
   
   

  gāo
  cái
  ér
  wán
  shì
   
  bèi
  hòu

  fáng
  shè
  yǐng
  zhī
  chóng
   
  shì
  hòu
  mào


  rén
   
  miàn
  qián
  kǒng
  yǒu
  zhào
  dǎn
  zhī
  jìng
   
 • 
   
   
   
  jiě
  dòu
  zhě
  zhù
  zhī

  wēi
   
  píng
   
  chéng
  tān
  zhě

  zhī


   


  xīn
  fǎn
  dàn
   
  suǒ
  wèi
  yīn

  shì
  ér

  dǎo
  zhī
   

  jiù
  shí
  yìng
  biàn

  quán   
 • 
   
   
   
  dāng
  shì
  fēi
  xié
  zhèng
  zhī
  jiāo
   


  shǎo
  qiān
  jiù
   
  shǎo
  qiān
  jiù

  shī
  cóng
  wéi
  zhī
  zhèng
   
  zhí

  hài

  shī
  zhī
  huì
   


  tài
  fēn
  míng
   
  tài
  fēn
  míng
  zhī

   
 • 
   
   
   
  suí
  shí
  zhī
  nèi
  shàn
  jiù
  shí
   
  ruò

  fēng
  zhī
  xiāo

  shǔ
   
  hùn

  zhī
  zhōng
  néng
  tuō

   

  dàn
  yuè
  zhī
  yìng
  qīng
  yún
   
 • 
   
   
   
  dàn

  zhī
  shǒu
   

  cóng
  nóng
  yàn
  cháng
  zhōng
  shì
  lái
   
  zhèn
  dìng
  zhī
  cāo
   
  hái
  xiàng
  fēn
  yún
  jìng
  shàng
  kān
  guò
   

  rán
  cāo
  chí
  wèi
  dìng
   
  yìng
  yòng
  wèi
  yuán
   
  kǒng

  lín

  dēng
  tán
   
  ér
  shàng
  pǐn
  chán
  shī
  yòu
  chéng

  xià
  pǐn

  shì

   
 • 
   
   
   
  cóng

  nào
  chǎng
  zhōng
  chū


  qīng
  lěng
  yán

   
  biàn
  便
  sǎo
  chú

  xiàn
  shā

   
  xiàng
  hán
  wēi

  shàng
  yòng

  diǎn
  chì

  xīn
  cháng
   

  péi
  zhí

  duō
  shēng

   
 • 
   
   
   
  shì
  jūn

  zhī
  shè
  shì
   

  rén


  qīng
  wéi


   


  qīng
   

  xīn

  gān
  dǎn
  jiē
  wéi
  rén
  suǒ
  kuī
   
  zhòng
  wéi
  ài
  zēng
   
  ài
  zēng
  zhòng
     jīng
  shén

  wéi

  suǒ
  zhì
   
 • 
   
   
   


  shì
  jīn
  chí
  zhě
   
  xiǎo
  shì

  zòng
  chí
   
  chǔ
  míng
  tíng
  jiǎn
  shì
  zhě
   
  àn
  shì

  fàng

   
  jūn

  zhǐ
  shì


  niàn
  tóu
  chí
  dào

   

  rán
  lín
  xiǎo
  shì

  lín


   
  zuò

  shì
  ruò
  zuò
  tōng

   
 • 
   
   
   

  zhòu
  nèi
  shì
  yào

  dān
  dāng
   
  yòu
  yào
  shàn
  bǎi
  tuō
   

  dān
  dāng
   


  jīng
  shì
  zhī
  shì

   

  bǎi
  tuō
   


  chū
  shì
  zhī
  jīn

   
 • 
   
   
     tiān
  xià
  xiāng

   

  chūn
  fēng
  zhī

  chàng
  shù
  lèi
   


  cún
  bàn
  diǎn


  zhī
  xíng
   
  gān
  dǎn

  tiān
  xià
  xiāng
  zhào
   

  qiū
  yuè
  zhī
  dòng
  chè
  qún
  pǐn
   


  zuò

  háo
  ài
  mèi
  zhī
  zhuàng
   
 • 
   
   
   
  gān
  cháng

  ruò
  chūn
  fēng
   
  suī
  náng


  wén
   
  hái
  lián
  qióng

   


  qīng

  qiū
  shuǐ
   
  zòng
  jiā   
  zhōng
  ào
  wáng
  gōng
   
 • 
   
   
   
  hóng
  鸿
  wèi
  zhì
  xiān
  yuán
  gōng
   


  wáng
  zài

  quǎn
   
  zǒng
  fēi
  dāng

  zuò
  yòng
   
  fēng

  shí
  xiū

  làng
   
  àn
  dào
  chù
  biàn
  便

  chuán
   
  cái
  shì
  liǎo
  shǒu
  gōng

   
 • 
   
   
   
  chǔ
  shì
  ér

  rén
  gǎn
  ēn
   
  biàn
  便
  wéi
  liǎn
  yuàn
  zhī
  dào
   

  shì
  ér
  wèi
  rén
  chú
  hài
   

  shì
  dǎo

  zhī

   
 • 
   
   
   
  hǎo
  chǒu
  xīn
  tài
  míng
   
   
  xián

  xīn
  tài
  míng
   

  rén

  qīn
   
  shì
  jūn


  shì
  nèi
  jīng
  míng
  ér
  wài
  hún
  hòu
   
  shǐ
  使
  hǎo
  chǒu
  liǎng


  píng
   
  xián

  gòng
  shòu


   
  cái
  shì
  shēng
  chéng
  de

  liàng
   
 • 
   
   
   

  zhī
  qíng  zòng
   
  dāng
  yòng

  zhī
  zhī


  zhì
  zhī
   

  dào
  zhǐ
  zài

  rěn

   
  rén
  zhī
  qíng
   
  dāng
  yòng
  shùn
  zhī
  zhī


  tiáo
  zhī
   

  dào
  zhǐ
  zài

  shù

   
  jīn
  rén
  jiē
  shù

  shì

  ér
  rěn

  zhì
  rén
   

  nǎi   
 • 
   
   
   
  lián
  suǒ

  jiè
  tān
   

  guǒ

  tān
   
  yòu


  biāo

  lián
  míng
   

  lái
  tān

  zhī


   
  ràng
  suǒ

  jiè
  zhēng
   

  guǒ

  zhēng
   
  yòu
  ràng

   

  zhì
  bào

  zhī
  wān
  gōng
   
 • 
   
   
   
  cǎi

  miáo
  kōng
   


  luò

   
  ér
  kōng


  shòu
  rǎn
   

  dāo

  shuǐ
   
  dāo

  sǔn
  è
   
  ér
  shuǐ


  liú
  hén
   
  chí
  shēn
  shè
  shì
   
  gǎn

  yìng

  shì
   
  xīn

  jìng
  liǎng
  wàng

   
 • 
   
   
   
  chóu
  biān
  zhī   
  ér
  ēn

  zhī

  nán
  fáng
   

  shí
  zhī
  kǎn

  táo
   
  ér

  chù
  zhī
  jǐng
  nán
  tuō
   
 • 
   
   
   

  chá

  wéi
  míng
  zhě
   
  cháng
  yīn
  míng
  ér
  shēng
  àn
   

  jūn


  tián
  yǎng
  zhì
   
  fèn
  xùn

  wéi

  zhě
   
  duō
  yīn


  ér
  zhì
  chí
   

  jūn


  zhòng
  chí
  qīng
   
 • 
   
   
   
  yāo
  qiān
  bǎi
  rén
  zhī
  huān
   


  shì

  rén
  zhī
  yuàn
   

  qiān
  bǎi
  shì
  zhī
  róng
   


  miǎn

  shì
  zhī
  chǒu
   
 • 
   
   
   
  luò
  luò
  zhě
   
  nán


  nán
  fēn
   
  xīn
  xīn
  zhě
   

  qīn


  sàn
   
  shì

  jūn

  nìng

  gāng
  fāng
  jiàn
  dàn
   


  mèi
  yuè

  róng
   
 • 
   
   
   

  liè
  zhī
  huò
   
  duō


  wán

  zhī
  rén
   
  shèng
  mǎn
  zhī
  gōng
   
  cháng
  bài


  wēi
  zhī
  shì
   


  yún

  rén
  rén
  dào
  hǎo
   

  fáng

  rén
  zhuó
  nǎo
   
  shì
  shì
  yǒu
  gōng
   

  fáng

  shì

  zhōng
   
 • 
   
   
   
  xīn

  chéng
  chè
   
  cháng
  zài
  míng
  jìng
  zhǐ
  shuǐ
  zhī
  zhōng
   

  tiān
  xià  yàn
  zhī
  shì
     píng
   
  cháng
  zài


  guāng
  fēng
  zhī
  nèi
   

  tiān
  xià
  zhī
  rén
   
 • 
   
   
   
  jūn

  yán

  jiè
  shí

  ér
  wèi

  nán
  qīn
   
  xiǎn


  míng
  zhū
  wéi
  guài

  ér

  àn
  jiàn
  zhī
  xīn
   
  xiǎo
  rén
  huá

  zhī
  gāo
  ér
   
  xiǎn  shì
  wéi
  gān

  ér
  zòng
  rǎn
  zhǐ
  zhī

   
 • 
   
   
   
  shàn


  rén
  xīn
  zhě
   
  dāng
  yīn

  suǒ
  míng
  ér
  jiàn
  tōng
  zhī
   

  qiáng
  kāi

  suǒ

   
  shàn

  fēng
  huà
  zhě
   
  dāng
  yīn

  suǒ

  ér
  jiàn

  zhī
   

  qīng
  jiǎo

  suǒ
  nán
   
 • 
   
   
   
  shān
  huì

  yíng
  ruì
  cóng
  zuō
   
  fāng
  xīn

  fēng
  dié
  jiāo
  qīn
   

  jūn


  zuò
  gòu

     fāng
  míng
   
  zhǐ
  shì
  yuán

  hún
  rán
   
  guī
  jiǎo


   
  biàn
  便
  shì
  chí
  shēn
  shè
  shì

  ān   
 • 
   
   
   
  yáng
  xiū
  zhī

  jiàn
  shā

  cáo
  cāo
     zhī
  cháng

   
  wéi
  dàn
  zhī

  jiàn


  zhōng
  yáo
     zhī
  měi

   

  zhé
  shì
  duō

  cǎi

  tāo
  guāng
   
  zhì
  rén
  cháng
  xùn
  měi
  ér
  gōng
  shàn
   
 • 
   
   
   
  chí
  shēn

  tài
  shān
  jiǔ
  dǐng
  níng
  rán

  dòng
   

  qiān
  yóu

  shǎo
   
  yìng
  shì
  ruò
  liú
  shuǐ
  luò
  huā
  yōu
  rán
  ér
  shì
   


  wèi
  cháng
  duō
   
 • 
   
   
   
  shì
  ēn


  bào

  zhī
  wéi
  hòu
   
  xuě
  fèn
  忿

  ruò
  rěn
  chǐ
  zhī
  wéi
  gāo
   
  yāo  táo
  míng
  zhī
  wéi
  shì
   
  jiǎo
  qíng

  ruò
  zhí
  jié
  zhī
  wéi
  zhēn
   
 • 
   
   
   
  fèi
  qiān
  jīn
  ér
  jié

  xián
  háo
   
  shú
  ruò
  qīng
  bàn
  piáo
  zhī

     è
  饿
  zhī
  rén
   
  gòu
  qiān
  yíng
  ér
  zhāo
  lái
  bīn

   
  shú
  ruò

  shù
  chuán
  zhī
  máo
     hán
  zhī
  shì
   
 • 
   
   
   
  shì

  suī


   
  cháng

  lín
  xià
  de
  fēng
  wèi
   

  quán
  shì
  zhī
  niàn

  qīng
   
  shì

  suī
  fēn
  huá
   
  cháng

  quán
  xià
  de
  guāng
  jǐng
     zhī
  xīn

  dàn
   
 • 
   
   
   
  cóng
  jìng
  zhōng
  guān

  dòng
   
  xiàng
  xián
  chù
  kàn
  rén
  máng
   
  cái

  chāo
  chén
  tuō

  de

  wèi
   

  máng
  chù
  huì
  tōu
  xián
   
  chǔ
  nào
  zhōng
  néng

  jìng
   
  biàn
  便
  shì
  ān
  shēn

  mìng
  de
  gōng

   
 • 
   
   
   

  shì
  zhǐ

  wèi
  zhèn
  dìng
  cóng
  róng
   
  zòng
  fēn
  ruò
  luàn

   
  zhōng
  dāng
  jiù

   
  dài
  rén

  bàn
  háo
  jiǎo
  wěi

  yǐn
   
  suī
  jiǎo

  shān
  guǐ
   


  xiàn
  chéng
   
 • 
   
   
   
  suí
  yuán
  biàn
  便
  shì
  qiǎn
  yuán
   


  dié

  fēi
  huā
  gòng
  shì
   
  shùn
  shì

  rán

  shì
   
  ruò
  mǎn
  yuè
  xié

  shuǐ
  tóng
  yuán
   
 • 
   
   
   
  dài
  rén
  ér
  liú
  yǒu

   

  jìn
  zhī
  ēn

     wéi


  yàn
  zhī
  rén
  xīn
   

  shì
  ér
  liú
  yǒu

   

  jìn
  zhī
  cái
  zhì
   
  fáng


  zhī
  shì
  biàn
   
 • 
   
   
   
  hào
  chá
  fēi
  míng
   
  néng
  chá
  néng

  chá
  zhī
  wèi
  míng
   

  shèng
  fēi
  yǒng
   
  néng
  shèng
  néng

  shèng
  zhī
  wèi
  yǒng
   
  • 
    
    
    
   cāo
   cún
   yào
   yǒu
   zhēn
   zǎi
    

   zhēn
   zǎi


   shì
   biàn
   便
   dǎo
    


   zhí
   dǐng
   tiān


   zhī

   zhù
    
   yìng
   yòng
   yào
   yǒu
   yuán

    

   yuán


   chù

   yǒu
   ài
    


   chéng
   xuán
   qián
   zhuǎn
   kūn
   zhī
   jīng
   lún
    
  • 
    
    
    
   tǎo
   liǎo
   rén
   shì
   de
   pián
   便

    

   shòu
   tiān
   dào
   de
   kuī
    
   tān
   le
   shì
   wèi
   de


    

   zhāo
   xìng
   fèn
   de
   sǔn
    
   shè
   shì
   zhě

   shěn

   zhī
    
   shèn

   tān
   huáng
   què
   ér
   zhuì
   shēn
   jǐng
    
   shě
   suí
   zhū
   ér
   tán
   fēi
   qín

    
  • 
    
    
    
   xiān

   xiào
   tán
   guān
    
   xiū
   xiàng
   hóu
   mén
   qīng


    
   xiāng
   zhī
   yóu
   àn
   jiàn
    

   cóng
   shì

   àn
   tóu
   zhū
    
  • 
    
    
    


   shì
   ér
   yǒu
   wéi
   zhě
    

   xiān
   lǐng

   shì
   wài
   fēng
   guāng
    
   fǒu   tuō
   gòu
   zhuó
   zhī
   chén
   yuán
    

   chū
   shì
   ér

   rǎn
   zhě
    

   xiān
   ān
   jìn
   shì
   zhōng

   wèi
    
   fǒu   chí
   kōng

   zhī
   hòu


    
  • 
    
    
    

   rén
   zhě
       shū

   zhōng
    

   ruò
   nán
   qīn

   shǐ
    

   shì
   zhě
    


   qiǎo
   chí

   hòu
    

   ruò
   zhuō
   shǒu

   qián
    
  • 
    
    
    

   shì
   cháng

   yǒu
   shì
   shí
    

   fáng
   cái
   wài
   zhī
   biàn
    
   yǒu
   shì
   cháng


   shì
   shí
    
   zhèn
   dìng
   fāng


   xiāo

   zhōng
   zhī
   wēi
    
  • 
    
    
    
   wàng
   zhòng
   jìn
   shēn
    
   zěn

   hán
   wēi
   zhī
   sòng

    
   péng
   lái
   hǎi

       ròu
   zhī

   xīn
    
  • 
    
    
    
   liǎo
   xīn

   liǎo
   shì
    
   yóu
   gēn

   ér
   cǎo

   shēng
    
   táo
   shì

   táo
   míng
    

   shān
   cún
   ér
   ruì
   réng

    
  • 
    
    
    
   gōng
   míng

   guì
    
   zhí
   cóng
   miè
   chù
   guān
   jiū
   jìng
    

   tān
   liàn

   qīng
    
   hèng

   kùn
   qióng
    
   zhí
   cóng

   chù
   jiū
   yóu
   lái
    

   yuàn
   yóu


    
  • 
    
    
    
   shé
   cún
   cháng
   jiàn
   chǐ
   齿
   wáng
    
   gāng
   qiáng
   zhōng

   shèng
   róu
   ruò
    

   xiǔ
   wèi
   wén
   shū

    
   piān
   zhí

   néng

   yuán
   róng
    
参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《菜根谭·应酬》拼音版
  图片版
  《菜根谭·应酬》拼音版
  全文详解
  多音字参考列表:
  拼音 图片 文档 纠错/留言(0条)
  欢迎留言/纠错(共有信息0条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  电脑版
  古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明