返回 电脑版

《练时日》拼音版,带全文注音(乐府诗集)

原文 拼音 繁体 乐府诗集 两汉
乐府诗集练时日拼音版:
 • liàn
  shí

 • 
  [
  liǎng
  hàn
   
  ]
  yuè

  shī

 • liàn
  shí

   
  hòu
  yǒu
  wàng
   
  ruò
  liáo
  xiāo
   
  yán

  fāng
   
 • shēng
  jiǎn

   

  chéng
  xiāng
   
  zūn
  guì
  jiǔ
   
  bīn

  xiāng
   
 • líng
  zhī
  zhì
   
  qìng
  yīn
  yīn
   
  xiāng
  fàng

   
  zhèn
  dàn
  xīn
   
 • jiǔ
  chóng
  kāi
   
  líng
  zhī
  yóu
   
  chuí
  huì
  ēn
   
  hóng
  鸿

  xiū
   
 • líng

  zuò
   

  yīn
  chì
   

  zhì
  dàn
   
  chéng
  líng

  亿
   
 • líng
  ān
  liú
   
  yín
  qīng
  huáng
   
  biàn
  guān

   
  tiào
  yáo
  táng
   
 • líng
  zhī
  xià
   
  ruò
  fēng

   
  zuǒ
  cāng
  lóng
   
  yòu
  bái

   
 • líng
  zhī
  chē
   
  jié
  xuán
  yún
   
  jià
  fēi
  lóng
   

  máo
  fēn
   
 • zhòng

  bìng
   
  chuò


   
  yán


   
  zhào
  zhú

   
 • líng
  zhī
  lái
   
  shén
  zāi
  pèi
   
  xiān


   
  bān


   

 • huá
  wén
      

  ē

   
  pèi
  zhū

   
 • xiá
  jiā

   
  chǎi
  lán
  fāng
   
  dàn
  róng

   
  xiàn
  jiā
  shāng
   
练时日拼音参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《古诗源》南京大学出版社,
拼音相关:
图片版
《练时日》拼音版
《练时日》拼音版已经过人工校对,图片版本为完整版,文字版本显示不完全,请下载图片保存
多音字列表
“乐”:yuè,其它读音:lè,liáo,yuè,yào
“侯”:hòu,其它读音:hóu,hòu
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“重”:chóng,其它读音:zhòng,chóng,tóng
“斿”:yóu,其它读音:liú,yóu
“休”:xiū,其它读音:xiū,xǔ
“车”:chē,其它读音:chē,jū
“结”:jié,其它读音:jié,jiē
“旄”:máo,其它读音:máo,mào
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“雨”:,其它读音:yǔ,yù
“般”:bān,其它读音:bān,bō,pán
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“澹”:dàn,其它读音:dàn,tán
“饬”:chì,其它读音:chì,shì
“粢”:,其它读音:zī,cí
“盛”:chéng,其它读音:shèng,chéng
“乡”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“观”:guān,其它读音:guān,guàn
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“绰”:chuò,其它读音:chuò,chāo
“奇”:,其它读音:qí,jī
“丽”:,其它读音:lì,lí
“靡”:,其它读音:mí,mǐ,mó
“被”:,其它读音:bèi,pī,bì
“华”:huá,其它读音:huá,huà,huā
“阿”:ē,其它读音:ā,ē
“锡”:,其它读音:xī,cì
“澹”:dàn,其它读音:dàn,tán
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
正文 图片 纠错
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
电脑版
古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明