返回 电脑版

《盘中诗》拼音版,带全文注音(苏泊玉妻)

原文 拼音 繁体 苏泊玉妻 两汉
苏泊玉妻盘中诗拼音版:
 • pán
  zhōng
  shī
 • 
  [
  liǎng
  hàn
   
  ]
 • huán

  mén
   
  zhōng
  xīn
  bēi
   
  běi
  shàng
  táng
   

  西

  jiē
   
 • shān
  shù
  gāo
   
  niǎo
  míng
  bēi
   
  quán
  shuǐ
  shēn
   


  féi
   


 • jiǎo
   
  zhù
  shēng
  cuī
   
  cháng
  tàn

   
  dāng

  shuí
   
 • huáng
  zhě
  jīn
   
  bái
  zhě

   
  gāo
  zhě
  shān
   
  xià
  zhě

   
 • jīn
  shí
  rén
   
  zhì


   


  shū
   

  néng

   
 • jié

  jīn
  dài
   
  cháng
  xiāng

   
  jūn
  wàng
  qiè
   
  tiān
  zhī
  zhī
   
 • yáng
  ròu
  qiān
  jīn
  jiǔ
  bǎi

   
  lìng
  jūn

  féi
  mài


   
 • chū
  mén
  wàng
   
  jiàn
  bái

   
  wèi
  dāng
  shì
   
  ér
  gèng
  fēi
   
 • jiā

  cháng
  ān
  shēn
  zài
  shǔ
   
  guī

  shuò
   
 • kōng
  cāng
  què
   
  cháng


   

  rén

   
  huì


   
 • xìng
  wéi

      
  rén
  cái
  duō

  zhì
  móu

   
 • qiè
  wàng
  jūn
   
  zuì
  dāng
  zhì
   
  qiè
  yǒu
  xíng
   

  zhī
  zhī
   
 • jūn
  yǒu
  xíng
   
  qiè
  niàn
  zhī
   
  chū
  yǒu

   
  huán


   
 • dāng
  cóng
  zhōng
  yāng
  zhōu

  jiǎo
   
盘中诗拼音参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《古诗源》南京大学出版社,
拼音相关:
图片版
《盘中诗》拼音版
《盘中诗》拼音版已经过人工校对,图片版本为完整版,文字版本显示不完全,请下载图片保存
多音字列表
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“苏”:,其它读音:sū,sù
“泊”:,其它读音:bó,pō
“妻”:,其它读音:qī,qì
“鸟”:niǎo,其它读音:niǎo,dǎo
“空”:kōng,其它读音:kōng,kòng,kǒng
“雀”:què,其它读音:què,qiāo,qiǎo
“常”:cháng,其它读音:cháng,shàng
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“夫”:,其它读音:fū,fú
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“更”:gèng,其它读音:gēng,gèng
“还”:huán,其它读音:huán,hái,xuán
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“语”:,其它读音:yǔ,yù
“谁”:shuí,其它读音:shuí,shéi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“还”:huán,其它读音:huán,hái,xuán
“期”:,其它读音:qī,jī
“结”:jié,其它读音:jié,jiē
“巾”:zhòng,其它读音:zhōng,zhòng
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“思”:,其它读音:sī,sāi
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“苏”:,其它读音:sū,sù
“伯”:,其它读音:bó,bǎi,bà
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“数”:shuò,其它读音:shù,shǔ,shuò,cù
“羊”:yáng,其它读音:yáng,xiáng
“令”:lìng,其它读音:líng,lǐng,lìng
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“读”:,其它读音:dú,dòu
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“角”:jiǎo,其它读音:jiǎo,jué
正文 图片 纠错
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
电脑版
古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明