返回 电脑版
《过秦论·中篇》拼音版,可打印(贾谊)-文言文
原文/译文 拼音/详解纠错评论
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • guò
  qín
  lùn
  ·
  ·
  zhōng
  piān
 • 
  [

  西
  hàn
   
  ]
  jiǎ

 • 
   
   
   
  qín
  wáng
  huái
  怀
  tān

  zhī
  xīn
   
  xíng

  fèn
  zhī
  zhì
   

  xìn
  gōng
  chén
   

  qīn
  shì
  mín
   
  fèi
  wáng
  dào
  ér


  ài
   
  fén
  wén
  shū
  ér

  xíng

   
  xiān
  zhà

  ér
  hòu
  rén

   

  bào
  nüè
  wéi
  tiān
  xià
  shǐ
   

  jiān
  bìng
  zhě
  gāo
  zhà

   
  ān
  wēi
  zhě
  guì
  shùn
  quán
   

  yán


  shǒu

  tóng
  shù

   
  qín

  zhàn
  guó
  ér
  wàng
  tiān
  xià
   

  dào


   

  zhèng

  gǎi
   
  shì

  suǒ


  zhī
  shǒu
  zhī
  zhě   


  ér
  yǒu
  zhī
   


  wáng


  ér
  dài

   
  jiè
  shǐ
  使
  qín
  wáng
  lùn
  shàng
  shì
  zhī
  shì
   
  bìng
  yīn
   
  zhōu
  zhī

   

  zhì


  zhèng
   
  hòu
  suī
  yǒu
  yín
  jiāo
  zhī
  zhǔ
   
  yóu
  wèi
  yǒu
  qīng
  wēi
  zhī
  huàn

   

  sān
  wáng
  zhī
  jiàn
  tiān
  xià
   
  míng
  hào
  xiǎn
  měi
   
  gōng

  cháng
  jiǔ
   
 • 
   
   
   
  jīn
  qín
  èr
  shì

   
  tiān
  xià


  yǐn
  lǐng
  ér
  guān

  zhèng
   

  hán
  zhě

  shù

   
  ér

  zhě
  gān
  zāo
  kāng
   
  tiān
  xià
  xiāo
  xiāo
   
  xīn
  zhǔ
  zhī


   

  yán
  láo
  mín
  zhī

  wéi
  rén

   
  xiàng
  shǐ
  使
  èr
  shì
  yǒu
  yōng
  zhǔ
  zhī
  xíng
  ér
  rèn
  zhōng
  xián
   
  chén
  zhǔ

  xīn
  ér
  yōu
  hǎi
  nèi
  zhī
  huàn
   
  gǎo

  ér
  zhèng
  xiān

  zhī
  guò
   
  liè

  fēn
  mín

  fēng
  gōng
  chén
  zhī
  hòu
   
  jiàn
  guó

  jūn


  tiān
  xià
   

  líng

  ér
  miǎn
  xíng

   

  shōu


  huì
  zhī
  zuì
   
  shǐ
  使

  fǎn

  xiāng

   

  cāng
  lǐn
   
  sàn
  cái

   

  zhèn


  qióng
  kùn
  zhī
  shì
   
  qīng

  shǎo
  shì
   

  zuǒ
  bǎi
  xìng
  zhī

   
  yuē

  shěng
  xíng
   

  chí

  hòu
   
  shǐ
  使
  tiān
  xià
  zhī
  rén
  jiē


  xīn
   
  gēng
  jié
  xiū
  xíng
   

  shèn

  shēn
   

  wàn
  mín
  zhī
  wàng
   
  ér

  shèng


  tiān
  xià
   
  tiān
  xià


   


  hǎi
  zhī
  nèi
  jiē
  huān
  rán


  ān


  chǔ
   
  wéi
  kǒng
  yǒu
  biàn
   
  suī
  yǒu
  jiǎo
  hài
  zhī
  mín
   


  shàng
  zhī
  xīn
   


  guǐ
  zhī
  chén


  shì

  zhì
   
  ér
  bào
  luàn
  zhī
  jiān


   
 • 
   
   
   
  èr
  shì

  xíng

  shù
   
  ér
  zhòng


  dào
   
  huài
  zōng
  miào

  mín
   
  gēng
  shǐ
  zuò
  ē
  páng
  zhī
  gōng
   
  fán
  xíng
  yán
  zhū
   

  zhì

  shēn
   
  shǎng


  dàng
   

  liǎn


   
  tiān
  xià
  duō
  shì
   


  néng

   
  bǎi
  xìng
  kùn
  qióng
   
  ér
  zhǔ

  shōu

   
  rán
  hòu
  jiān
  wěi
  bìng

   
  ér
  shàng
  xià
  xiāng
  dùn
   
  méng
  zuì
  zhě
  zhòng
   
  xíng

  xiāng
  wàng

  dào
   
  ér
  tiān
  xià

  zhī
   

  qún
  qīng

  xià
  zhì

  zhòng
  shù
   
  rén
  huái
  怀

  wēi
  zhī
  xīn
   
  qīn
  chǔ
  qióng

  zhī
  shí
   
  xián

  ān

  wèi
   


  dòng

   
  shì

  chén
  shè

  yòng
  tāng
   

  zhī
  xián
   

  jiè
  gōng
  hóu
  zhī
  zūn
   
  fèn
   
  ér
  tiān
  xià
  xiǎng
  yìng
  zhě
   

  mín
  wēi

   
  • 
    
    
    
   qín
   miè
   zhōu

    
   bìng
   hǎi
   nèi
    
   jiān
   zhū
   hóu
    
   nán
   miàn
   chēng

    

   yǎng

   hǎi
    
   tiān
   xià
   zhī
   shì
    
   fěi
   rán
   xiàng
   fēng
    
   ruò
   shì
    


    
   yuē
    
   jìn

   zhī

   wáng
   zhě
   jiǔ

    
   zhōu
   shì
   bēi
   wēi
       miè
    
   lìng

   xíng

   tiān
   xià
    
   shì

   zhū
   hóu

   zhèng
    
   qiáng
   líng
   ruò
    
   zhòng
   bào
   guǎ
    
   bīng


   xiū
    
   shì
   mín


    
   jīn
   qín
   nán
   miàn
   ér
   wàng
   tiān
   xià
    
   shì
   shàng
   yǒu
   tiān


    

   yuán
   yuán
   zhī
   mín


   ān

   xìng
   mìng
       xīn
   ér
   yǎng
   shàng
    
   dāng

   zhī
   shí
    
   zhuān
   wēi
   dìng
   gōng
    
   ān
   wēi
   zhī
   běn
    
   zài    
  • 
    
    
    

   xiān
   wáng
   zhě
    
   jiàn
   zhōng
   shǐ

   biàn
    
   zhī
   cún
   wáng
   zhī
   yóu
    
   shì


   mín
   zhī
   dào
    

   zài
   ān
   zhī
   ér


    
   xià
   suī
   yǒu

   xíng
   zhī
   chén
    


   xiǎng
   yìng
   zhī
   zhù
    

   yuē
    
    
   ān
   mín


   wéi

    
   ér
   wēi
   mín


   wéi
   fēi
    
    

   zhī
   wèi

    
   guì
   wéi
   tiān

    

   yǒu

   hǎi
    
   shēn
   zài


   zhě
    
   zhèng
   zhī
   fēi

    
   shì
   èr
   shì
   zhī
   guò

    
参考书籍:《贾谊新书》全文注音版,《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《过秦论·中篇》拼音版
  图片版
  《过秦论·中篇》拼音版
  全文详解
  多音字参考列表:
  拼音 图片 文档 纠错/留言(5条)
  欢迎留言/纠错(共有信息5条))

  网友留言
   【第3楼】“秦离战国而王天下,其道不易,其政不改,是其所以取之守之者无异也。 ”之后的一大段译文排版乱了
   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2024/4/15)
   【第3_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:113.219.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对相关内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
    古文之家网友【古文之家】.***发表于(2024/4/16)
    【第2楼】排版错位
    古文之家网友:122.24.***发表于(2024/4/7)
    【第2_1楼】何处有错位?敬请详述,感谢!
     古文之家网友【古文之家】.***发表于(2024/4/7)
     【第1楼】很好😊
     古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/7/31)
    电脑版
    古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明