返回 电脑版

《董娇饶》拼音版,带全文注音(宋子侯)

原文 译文 拼音 繁体 宋子侯 两汉
宋子侯董娇饶拼音版:
 • dǒng
  jiāo
  ráo
 • 
  [
  liǎng
  hàn
   
  ]
  sòng

  hóu
 • xiān
  shǒu
  zhé

  zhī
   
  huā
  luò

  piāo
  yáng
   
 • zhōng
  nián
  huì
  piāo
  duò
   
  ān

  jiǔ
  xīn
  xiāng
   
 • luò
  yáng
  chéng
  dōng

   
  táo

  shēng

  páng
   
 • qiū
  shí

  líng
  luò
   
  chūn
  yuè

  fēn
  fāng
   


 • jìng


   


  chóu
  rén
  cháng
   


 • shèng
  nián

   
  huān
  ài
  yǒng
  xiāng
  wàng
   
 • huā
  huā

  xiāng
  duì
     xiāng
  dāng
   

 • zhī
  shuí
  jiā

   

  lóng
  xíng
  cǎi
  sāng
   
 • chūn
  fēng
  dōng
  běi

   
  huā

  zhèng

  áng
   
 • qǐng
  xiè

  shū

   

  wéi
  jiàn
  sǔn
  shāng
   
 • gāo
  qiū

  jiǔ
  yuè
   
  bái

  biàn
  wéi
  shuāng
   
 • guī
  lái
  zhuó
  měi
  jiǔ
   
  xié

  shàng
  gāo
  táng
   
董娇饶拼音参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《古诗源》南京大学出版社,
拼音相关:
图片版
《董娇饶》拼音版
《董娇饶》拼音版已经过人工校对,图片版本为完整版,文字版本显示不完全,请下载图片保存
多音字列表
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“旁”:páng,其它读音:páng,bàng,bēng
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“叶”:,其它读音:yè,xié
“叶”:,其它读音:yè,xié
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“叶”:,其它读音:yè,xié
“正”:zhèng,其它读音:zhèng,zhēng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“谁”:shuí,其它读音:shuí,shéi
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“提”:,其它读音:tí,dī,dǐ,shí
“笼”:lóng,其它读音:lóng,lǒng
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“采”:cǎi,其它读音:cǎi,cài
“纤”:xiān,其它读音:xiān,qiàn
“折”:zhé,其它读音:zhē,zhé,shé
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“枝”:zhī,其它读音:zhī,qí
“落”:luò,其它读音:là,luò,lào
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“请”:qǐng,其它读音:qǐng,qíng,qīng
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“露”:,其它读音:lòu,lù
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“堕”:duò,其它读音:duò,huī
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“落”:luò,其它读音:là,luò,lào
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“盛”:shèng,其它读音:shèng,chéng
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“吾”:,其它读音:wú,yù
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“挟”:xié,其它读音:xié,jiā
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
正文 图片 纠错
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
电脑版
古文之家 渝ICP备08100657号-6 免责声明